Nabízené aktivity

Zájmové kroužky 2017/2018

Každý den probíhá některý ze zájmových kroužků, jejichž společným cílem je rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků, tyto aktivity jsou poskytované zdarma.

Den Kroužek Čas Vyučující
Pondělí Keramika 13,30–14,30 hod J. Kofránková
Angličtina hrou 13,30-14,15 hod T. Sedláčková
Přírodovědný kroužek 14,00-15,00 hod H. Mazurová
Úterý Zdravý životní styl v Danetě (vaření) 13,30-14,30 hod M. Macháčková
Cvičme v rytmu 13,00– 4,00 hod K. Skalová
Středa Výtvarná pohádková dílna 14,00-15,00 hod R. Podnecká
Tvořivý (výtvarný) kroužek 13,30-14,30 hod P. Šubrtová
 

Čtvrtek

Péče o domácnost a příprava pokrmů 14,00-15,00 hod M. Kubíčková
Muzikoterapie 13,30-14, 15 hod M. Fabián
Sborový zpěv 14,00–14,45 hod L. Holaňová
Pátek Počítačový kroužek 13,15-14,15 hod L. Pavlíčková
Hra na kytaru 13,30-14,30 hod P. Šimková
Sportovní 13,30-14,15 hod P. Križan
Víkend Turistický kroužek

 

víkend 1 x měsíčně

 

L. Danielová

Integrační aktivity

Pravidelně připravujeme a účastníme se integračních aktivit, které přispívají ke zkvalitnění vztahů a spolupráce s dalšími zařízeními.

Exkurze

V průběhu školního roku realizujeme množství zajímavých exkurzí v různých zařízeních, organizacích.

Zábava a pravidelně se opakující aktivity

Pro zpestření a zkvalitnění výuky navštěvujeme s žáky množství programů pořádaných různými institucemi města Hradce Králové a neziskovými organizacemi.

Sezonní aktivity

Téměř každý měsíc probíhá některá ze sezonních aktivit. Zaměřují se nejen na spolupráci s rodinou, ale také na lidové zvyky, obyčeje a tradice.

Sezonní aktivity Četnost
Mikulášská nadílka 1x ročně prosinec
Vánoční besídka 1x ročně prosinec
Vánoční nadílka 1x ročně prosinec
Velikonoční nadílka 1x ročně duben
Plavecké kurzy 10 lekcí – jaro
Školní výlety několikrát ročně
Divadlo ve škole 2x ročně
Návštěva kina 1-2x ročně
Návštěva divadla cca 3x ročně
Účast na abilympiádě 1x ročně
Projektové dny různého charakteru 1x a více měsíčně
Škola v přírodě 1x ročně květen/červen
Zimní pobyty v přírodě s lyžařským výcvikem 1x za 2 roky
Den dětí 1x ročně červen

 

Terapie

Terapie Četnost
Logopedie (klinická zdravotnické péče) 2x týdně
AAK- alternativní a augmentativní komunikace denně
Fyzioterapie (klinická zdravotnická péče) 2x týdně
Animoterapie a hipoterapie 6 – 8x ročně
Canisterapie 1x týdně
Snoezelen denně
Dotyková terapie denně
Bazální stimulace denně
Chirofonetika denně
Aromaterapie denně
Arteterapie 2x týdně
Muzikoterapie 2x týdně
Solná jeskyně nepravidelně

 

Spolupráce s lékaři a odborníky

Pro zkvalitnění komplexní péče o děti nabízíme v prostorách MŠ služby:

  • psychologa,
  • rehabilitačního lékaře,
  • neurologa,
  • odborného poradce, specialisty pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra,
  • výchovného poradce
  • metodika prevence sociálně patologických jevů.

Projekty

Velmi aktivně se zapojujeme do různých projektů a soutěží včetně mezinárodních. Naši žáci získali již i některá významná ocenění.

Aktivity pro rodiče a veřejnost

Ve snaze o neustálé zkvalitňování spolupráce s rodiči pořádáme pravidelné schůzky, konzultace a semináře pro rodiče.

Praxe žáků

Žáci střední školy docházejí pravidelně na odborné praxe (Chráněná dílna Daneta, úklidové práce v chráněném bytě apod.).
Konkrétní termíny akcí naleznete v odkazu Aktuality, v Listech Danety a na nástěnkách ve škole.