Denní stacionář

Pro koho je zařízení určeno

Zařízení je určeno pro dospělé osoby s různým stupněm mentálního postižení nebo s kombinovaným postižením, kteří nejsou trvale upoutáni na lůžko a nevyžadují trvalou zdravotní péči.

Do cílové skupiny nepatří klienti, kteří svým chováním ohrožují ostatní uživatele soc. služeb nebo vyžadují trvalou asistenci.

Kdo o uživatele sociálních služeb pečuje

Pedagogičtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník a další specialisté.

Popis realizace služby denního stacionáře Daneta

V rámci denního stacionáře poskytujeme s ohledem na individuální možnosti jednotlivých uživatelů služby, které směřují k co největší aktivizaci, soběstačnosti a osamostatnění.

Služby denního stacionáře jsou poskytovány ve čtyřech odděleních – skupinách, kam jsou klienti umístěni většinou podle míry svého postižení. V každé skupině je 6- 9 klientů. S klienty pracují pracovníci v sociálních službách. Uživatelům je věnována komplexní péče.

V denním stacionáři poskytujeme služby, které vyplývají z individuálních potřeb klientů. Ty jsou průběžně zjišťovány a rozpracovány v individuálních plánech. Těžiště práce je v pracovní terapii, aktivizačních a vzdělávacích službách, dále sem patří rozvíjení kontaktů se společenským prostředím a integrace do běžného života, pomoc při ochraně práv a zájmů klientů. Zajišťujeme pomoc při zvládání sebe-obslužných úkonů. Mezi další aktivity patří sociálně terapeutické činnosti, při kterých probíhá nacvičování využívání běžných služeb, dále pak vzdělávací aktivity směřující k uplatnění klientů na trhu práce a zajištění základního sociálního poradenství.

V nabídce poskytovaných aktivit využíváme různé metody práce – metodu názoru, cíleného nácviku, řešení modelových situací, rozhovory.

Přijímání klientů

Prvotní jednání se zájemcem o službu probíhá v hlavní budově Danety v ulici Nerudova. Jednání vede zpravidla ředitelka zařízení. Následuje prohlídka zařízení. Podle potřeb probíhají další fáze jednání o možnostech poskytování služby. Další jednání zpravidla vede zástupce ředitele a sociální pracovník. V případě zájmu o službu je ujednán zkušební pobyt. Ujednané podmínky poskytování služby jsou obsahem sepsané smlouvy na zkušební pobyt. Podle specifických potřeb žadatele, potřebné míry podpory a jeho přání a cílů, je zařazen do konkrétní skupiny denního stacionáře. Je mu přidělen klíčový pracovník, kterého si může po adaptačním období změnit. Pokud služba může naplnit potřeby žadatele, jeho cíle a spadá do cílové skupiny, je sepsána smlouva o využívání služby a sestaven základ individuálního plánu. Žadatel- zájemce se stává uživatelem služby denního stacionáře.

Průběh služby

Ambulantní službu denního stacionáře poskytujeme celoročně v pracovních dnech od 7.00 hodin do 16.00 hodin.

Služba je od 10. 4. 2012 pravidelně poskytována v objektech a na adresách Sukovy sady č. p. 660, Hradec Králové 500 02, Lidická 44, Hradec Králové 500 03 a Pospíšilova 787, HK 500 03 . Některé aktivity jsou poskytovány na adrese Nerudova 1180. Objekty, ve kterých jsou služby denního stacionáře poskytovány, se nachází v centru města Hradce Králové.

Provoz denního stacionáře

Ranní provoz a hlavní program práce jednotlivých skupin probíhá duplicitně v budovách na adrese Sukovy sady 660 a Lidická 44 v Hradci Králové.

Ranní provoz:

od 7.00 – 8.00 hod. – v této době převažují individuální aktivity klientů, které jsou zaměřeny na odpočinkové a relaxačně rekreační činnosti

je to doba, kdy se klienti scházejí před počátkem práce své skupiny – tzv. dílny

tento provoz zabezpečuje pracovník v soc. službách

Práce dílen – skupin denního stacionáře

 • všechny čtyři dílny jsou v provozu od 8.00 do 14.00 hod. 
 • skupinu tvoří 6 – 9 klientů 
 • klíčovým pracovníkem skupiny je zpravidla vedoucí pracovník skupiny (pracovník v sociálních službách), který má na každé dílně k ruce další pracovníky v soc. službách 
 • počet pracovníků v soc. službách souvisí podle individuálních potřeb klientů a míry jejich postižení 
 • práce skupiny je tvořena každodenní pestrou nabídkou činností, v rámci kterých jsou naplňovány individuální cíle klientů 

V průřezu týdne se pravidelně střídají tyto bloky:

 • blok aktivizace a vzdělávání 
 • výtvarných činností 
 • práce v keramické dílně 
 • práce v truhlářské dílně 
 • pracovně technických činností 
 • činností sebe-obslužné a podporujících soběstačnost 
 • vaření spojené se zajišťováním nákupů v obchodních centrech 
 • bloky pracovní rehabilitace 
 • animoterapie 
 • muzikoterapie 
 • cvičení 
 • plavání 
 • bloky individuálního a skupinového rehabilitačního cvičení 
 • individuální a skupinová terapie pod vedením psychologa 
 • pravidelné procházky přírodou 

V programu je zahrnuta i individuální péče dalších specialistů (neurologa, psychologa).

Z pohledu měsíčního programu dílen je činnost obohacena o:

 • návštěvy kulturních akcí, divadel, koncertů, výstav, exkurzí, (vždy dle aktuální nabídky) 
 • setkání dílenských parlamentů a soutěží 
 • návštěvy snoozelenu a solné jeskyně 

Zvláště oblíbené jsou návštěvy cukráren, kaváren, restauračních zařízení.
Uživatelé mají možnost využít nabídky rekreačně – rehabilitačních pobytů.

Program doplňuje vzájemná spolupráce s ostatními zařízeními.

Klienti se mají možnost vzájemně poznat a pobavit na společných akcích, které organizují i ostatní organizace.(Např. ÚSP Slatiňany- Sportovní hry, Stacionář Nona – Mikulášské besídky, plesy, DD v Chlumci nad Cidlinou, atd.)

Odpolední provoz

 • probíhá v odděleních stacionáře na adrese Sukovy sady 660 Hradci Králové 
 • přijíždí i klienti i z budovy v Lidické ulici v doprovodu pracovníků v sociálních službách. 
 • od 14.00 do 16.00 hod. 
 • odpolední provoz personálně zabezpečují pracovníci sociální péče 
 • probíhají volnočasové aktivity 

Nabídku volnočasových aktivit tvoří:

 • kroužky keramiky 
 • kroužky vaření 
 • fotografický kroužek 
 • pěvecký sbor 
 • kroužek hry na flétnu 

Program je zaměřen na individuální zájmy klientů, odpočinkové, relaxačně-rekreační činnosti, soběstačné a sebe-obslužné činnosti apod.
 

Docházka klientů

Do denního stacionáře dochází:

 • samostatně 
 • v doprovodu opatrovníků 
 • dojíždí dopravní službou Dosio 
 • v doprovodu pracovníků v soc. službách z chráněného bydlení 

Zajištění stravy

Doba podávání stravy je orientační. Vychází z přání klienta a programu skupiny. 

 • dopolední svačina 9.30 -10.00 hod. 
 • oběd 11.30 – 12.00 hod. 
 • odpolední svačina 13.30 -14.00 hod. 

Strava v odděleních denního stacionáře na adrese Sukovy sady je zajišťována jídelnou zařízení Daneta, na adrese Lidická je zajišťována jídelnou ZŠ Sever Hradec Králové.

Technické a materiální zabezpečení

 • cvičné kuchyně 
 • keramická dílna 
 • místnost pro sušení a výpal keramiky 
 • keramické pece 
 • smaltovací pec 
 • čistička vzduchu 
 • hrnčířský kruh 
 • truhlářská dílna je vybavená pro práci se dřevem a kovem 
 • rehabilitačně – relaxační místnosti vybavené: 24 x Vojtovým stolem, akupresurními masážními rohožemi, balančními podložkami, masážním křeslem, perličkovou lázní pro DK, polohovacími válci a pomůckami, rotopedy, masážními přístroji, ribstoly, overbally, relaxační místnost s rozličnými polohovacími a muziko-terapeutickými pomůckami 
 • zahrada uzpůsobená pro sport i rekreaci (stoly na stolní tenis) 
 • čtyři dílny uzpůsobené pracovní terapii 
 • šatny 
 • WC 
 • tkalcovské stavy 
 • kolíčkové stavy 
 • hloubkový lis 
 • tkací rámy 
 • rámy na hedvábí a další pomůcky na pracovní i pracovně rehabilitační terapii 
 • televize 
 • video 
 • DVD 
 • hifi věže 
 • fotoaparáty 
 • kamera 
 • počítače atd.

Fotogalerie

Denní stacionář