Osobní asistence

Popis realizace služby osobní asistence Daneta

Službu osobní asistence přednostně poskytujeme v rámci služeb centra Daneta, v pracovních dnech v době od 6.30 do 16.00 hod. Dle individuálních požadavků klientů centra, jsme schopni službu zajistit nad rámec uvedené pracovní doby.
Vysílající organizací je zařízení“ Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené“, zastoupené ředitelkou paní Mgr. Věrou Kosinovou.
Služba osobní asistence je využívána především u dětí se středně těžkým a těžkým zdravotním postižením v mateřské škole, na základní a praktické škole Daneta.
Díky této službě se mohou děti připravovat na vzdělávání, maximálně se do vzdělávání zapojit, účastnit se volno-časových aktivit a dalších činností.
Dospělým klientům je služba poskytována jako běžná terénní služba v jejich přirozeném domácím prostředí. Pomáhá jím žít ve svém bytě, zapojit se do běžně využívaných služeb, zajišťovat osobní záležitosti.

Cílová skupina

Osoby s různým stupněm mentálního postižení nebo s kombinovaným postižením ve věku od 2 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Jedná se o osoby, které potřebují fyzickou pomoc nebo dohled druhé osoby či sociální službu k tomu, aby mohli žít ve společnosti způsobem, který je běžný. Službu mohou využívat i senioři starší 80 let.

Přijímání klientů

Prvotní jednání se zájemcem o službu probíhá v hlavní budově Danety, na adrese Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové.

Jednání vede zpravidla ředitelka zařízení. Podle potřeb probíhají další fáze jednání o možnostech poskytování služby. Další jednání zpravidla vede zástupce ředitele nebo vedoucí služby osobní asistence a sociální pracovník. V případě zájmu o službu, je ujednáno zkušební období poskytování služby. Ujednané podmínky poskytování služby jsou obsahem sepsané smlouvy na toto období. Zájemci je přidělen klíčový pracovník, kterého si může po adaptačním období změnit. Pokud zájem žadatele trvá, služba může naplnit jeho potřeby, spadá do cílové skupiny, je sepsána smlouva o využívání služby a sestaven základ individuálního plánu. Žadatel- zájemce se stává uživatelem služby osobní asistence.

Kdo poskytuje službu

Služba je zajišťována týmem odborně vyškolených osobních asistentů, kteří poskytují službu v souladu s požadavky uživatele a se zněním uzavřené smlouvy.

Popis úkonů, které osobní asistenti vykonávají, vychází ze zákona 108/2006 Sb. o soc. službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 .

Jsou to tyto úkony a činnosti:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při použití WC

c) Pomoc při zajištění stravy:

1. pomoc při přípravě jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
2. nákupy a běžné pochůzky

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Fotogalerie

Osobní asistence