Výstava prací žáků

Ilustrační foto

Ve dnech  5. – 7. listopadu 2008 se v prostorách Pedagogické fakulty  Univerzity Hradec Králové  (budova č. 3, objekt společné výuky, Hradecká 1227) v čase od 9 – 17 hodin uskuteční výstava

výtvarných prací dětí a klientů Danety, jež je realizována k příležitosti 15letého výročí založení tohoto zařízení.

Daneta, Zařízení pro zdravotně postižené a Základní škola a praktická škola Daneta s.r.o., poskytuje komplexní služby tj. výchovně-vzdělávací, sociálně-právní,  léčebné, ale i terapeutické (zejména v podobě pracovní terapie) přibližně 90 jedincům s různým stupněm mentální retardace
a kombinovanými vadami, a to nejen po dobu plnění povinné školní docházky, ale i v období dospělosti a stáří. 

Cílem tohoto zařízení je poskytnout osobám s mentálním postižením
a kombinovanými vadami možnost získat základní vzdělání popř. základy vzdělání a dále pak v dostatečné míře rozvinout jejich praktické dovednosti a návyky, tak aby tito jedinci byli v maximálně možné míře připraveni pro samostatný praktický život a byli motivováni
k dalšímu vzdělávání a pracovnímu uplatnění. Cílem pracovníků Danety je formou individuálního přístupu k žákům a uživatelům služeb s mentálním postižením rozvíjet jejich osobní kompetence, jejich schopnosti, zájmy, talent, a to v příjemném, tolerantním
a kooperujícím  prostředí,  a to v kontextu intervencí i dalších odborníků jako je např. neurolog, psycholog, fyzioterapeut, logoped, odborníci ze speciálněpedagogických center  atp.

Součástí nabídky služeb Danety  je i pestrá nabídka volnočasových aktivit pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Ty jsou zaměřeny na oblast sportu, oblast enviromentální, ICT, na rozvoj sebeobsluhy a péče o domácnost, dále jsou to pak aktivity přírodovědné, hudební, taneční, dramatické  a mj. i výtvarné. Klasické výtvarné techniky jsou zde u jedinců s mentálním a kombinovaným postižením vhodně propojovány s prvky arteterapie a artefiletiky. Důraz je kladen na vytváření kladného vztahu osob s mentálním postižením k výtvarnému umění a na jejich pozitivní emoční vyladění vlivem těchto aktivit. Výtvarné činnosti jsou jedním z prostředků sebevyjádření osob s mentálním postižením, prostředkem jejich sebeprezentace a komunikace s okolím. Prostřednictvím výtvarných technik může být nenásilně naplňována také myšlenka integrace osob s mentálním postižením do společnosti, neboť i osoby s mentálním postižením se mohou účastnit nejrůznějších soutěží, výstav, diskusních setkání atp., kde mají možnost prezentovat vlastní keramické výrobky, ruční práce (výšivky, batika, tapiko, atp.), aranžmá z přírodnin, kresby a malby na papír, sklo a hedvábí realizované standardním či alternativním způsobem, kašírované výrobky, drobné dárky vytvářené s využitím nejrůznějších technik (drátkování, ubrousková technika, patch-worková technika, aj.), jakož i prezentovat své názory a postoje.

Výstava výtvarných prací žáků Základní školy a praktické školy Daneta s.r.o. a uživatelů služeb Zařízení zdravotně postižených Daneta nabízí intaktní populaci možnost nahlédnout
do světa lidí s mentálním postižením a podpořit jejich poznání,  že i lidé s mentálním postižením jsou schopni kvalitní, neotřelé výtvarné tvorby.  Výstava bude probíhat v tvořivém duchu, formou pracovní dílny, kde budou mít návštěvníci možnost vyzkoušet si sami vybranou technikou vyrobit jednoduchý výtvarný výrobek, a to tváří v tvář  a ve spolupráci s osobami s mentálním postižením. Ty se budou výstavy aktivně účastnit v jejích dopoledních i odpoledních hodinách.

Organizačně je akce zajišťována technickými pracovníky PdF UHK, studenty a pedagogy KSpecP UHK, pracovníky, žáky a uživateli služeb Danety, Zařízení  pro zdravotně postižené a Základní školy a praktické školy Daneta, s.r.o.

Ilustrační foto

Akce by měla být oboustranně integračního rázu. Osoby s mentálním postižením budou mít v průběhu výstavy přirozenou možnost komunikovat a kooperovat s lidmi bez postižení a  rozvíjet tak svoje sociální kompetence. Běžná populace pak dostane příležitost vyzkoušet si výtvarnou tvorbu
za přítomnosti osob s mentálním postižením a snad alespoň částečně pochopit „jak se žije lidem s postižením“ …!

Jednotlivci, školy a školská zařízení, zařízení  sociálních služeb, jste srdečně zváni.

Za organizátory akce:
Mgr. Věra Kosinová, Daneta, zřizovatelka
PhDr. Petra Bendová, Ph.D., KSpecP PdF UHK