Sebevědomé dítě s narušenou komunikační schopností

Snem každého rodiče je vpustit do života spokojené a sebevědomé dítě, které má potěšení samo ze sebe a dokáže potěšit i ostatní lidi kolem sebe. Ale co když to dítě má poruchu řeči? Můžeme se svému snu přesto alespoň přiblížit. V MŠ, ZŠ a SŠ Daneta v Hradci Králové pomáháme těmto dětem k samostatnému životu s možností úspěchu. Převážná většina našich žáků logopedickou péči vyžaduje. A jaké jsou hlavní pilíře naší intervence?

Dítě s lehkou řečovou vadou má u nás ve škole pravidelně individuální logopedickou péči. Klinický logoped s žákem pracuje na rozvoji slovní zásoby, vyvození, fixaci a automatizaci správných hlásek, podporuje žáky ve správném skloňování a časování slov a ve správném sestavování vět, využívá prvky myofunkční terapie, zabývá se zkouškami laterality, mírou porozumění a podporou grafomotoriky. Individuální logopedické péče by se měl vždy účastnit i rodič a následně by měl s dítětem trénovat pravidelně i doma.  Výsledky jsou pak mnohonásobně lepší.  Ve výchovně vzdělávacím procesu má žák také hodiny speciálně pedagogické péče, tzv. terapie.  V rámci těchto hodin probíhá skupinová logopedická péče, která podporuje vše výše uvedené, ale ve skupině. Soustředí se především na rozvoj aktivní slovní zásoby. Využívá příjemného množství žáků ve skupině a dává možnost hraní nejrůznějších modelových situací a dramatizací příběhů. Speciální pedagog, který tento předmět vede, podporuje v této školní aktivitě mimo jiné elementární funkce mozku, jako je zrakové a sluchové vnímání, paměť a rytmus. V neposlední řadě pozitivně působí na  fonematické uvědomování. Má prostor pro zkvalitnění hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a oromotoriky, tolik důležité pro srozumitelné vyjadřování. Tento školní rok v našem zařízení nově probíhá každodenní cvičení neuro-vývojové stimulace, která významnou měrou přispívá ke stabilitě a správnému fyziologickému vývoji žáka. Zkvalitňuje se rovnováha, eliminuje se neklid, vyvíjí se správné pohybové vzorce, důležité i pro artikulaci. Toto cvičení vede fyzioterapeutka. Předmět Terapie se prolíná s ostatními předměty, jako je český jazyk, kdy se žákem procvičujeme volné vyjádření v komunikačním kruhu. Při hudební výchově se soustředíme na hlasovou výchovu, sluchový výcvik a rytmus. Dokonce i při pracovní a výtvarné výchově významně trénujeme komunikaci v konkrétním terénu, např. při nakupování. Další novinkou naší základní školy je předmět osobnostní a ekologická výchova, který vytváří optimální podmínky ve třídách jako ve skupinách pro učení, ale hlavně vede k úspěšnému začleňování dítěte do společnosti.

Dítě, které má již větší potíže s komunikací a jeho řeč je spíše nesrozumitelná, podporujeme dalšími pro něho výhodnějšími komunikačními systémy. Například využíváme Výměnný obrázkový komunikační systém, který je výborný k tzv. urovnání řeči, ke zvýšení úrovně žákova porozumění, pro pochopení principu komunikace. Během jednoduchých hravých činností, například při prohlížení dětských knížek nebo při poslechu zvuků zvířat či zvuků dopravních prostředků, při stavění puzzle a dalších aktivitách dokážeme se žákem provést desítky výměn, což jsou  srozumitelná vyjádření ze strany žáka  a komunikačního partnera.  Chráněná dílna Daneta navíc pro tento systém šije skvělé komunikační tašky, které jsou příjemné na nošení, ale hlavně se v nich velmi snadno listuje. Jednotlivé stránky jsou barevně odlišeny, a tím vnášejí do života dítěte systém, který nejen žáci s poruchou autistického spektra tak milují. Žáci, kteří chápou princip komunikace v naší škole, mohou využívat komunikaci prostřednictvím iPadu. Ten přináší velké možnosti tvorby komunikačních tabulek, nahrávání hlasového výstupu, obrázkovou knihovnu a velmi snadnou možnost použití vlastní fotografie. Žáci, kteří využívají tuto technologii, potřebují vlastní iPad, protože potřebují kvalitně a důstojně komunikovat nejen ve škole, ale i v domácím prostředí nebo na ulici či na hřišti.  IPad má svou pevnou strukturu a vnáší žákům do života kromě komunikace i mnoho dalších stimulů rozvoje jak vzdělání, tak i například sebeobluhy. Přináší aplikace z oblasti rozvoje řeči, matematiky, výuky cizích jazyků. Zprostředkovává dětem svět velmi poutavou formou. Samozřejmě, že těchto žáků se týká vše, co bylo výše uvedeno, to znamená individuální logopedická péče s klinickým logopedem, předmět terapie se skupinovou logopedickou péčí a neuro-vývojovou stimulací. Pro zmíněnou augmentativní, spíše doplňující komunikaci se předpokládá spolupráce s centrem AAK, které pracuje při škole a věnuje se diagnostice a poradenství v oblasti AAK. Rovněž platí, že při spolupráci s rodiči, při využívání komunikačního slovníku v domácím prostředí se úspěch v komunikaci navyšuje.

Pro dítě s těžce narušenou komunikační schopností máme rovněž několik podpůrných opatření v oblasti řeči. Při individuální logopedické terapii uplatňuje klinický logoped potřebnou orofaciální stimulaci. Ve vybraných případech se věnuje také problematice polykání. Plně využívá alternativní komunikační systémy ve spolupráci s centrem AAK. Speciální pedagogové využívají k rozvoji řeči terapeutickou místnost snoezelen. V rámci předmětu terapie přibyl do školy další pilíř logopedické péče – program Kája. Jde o skupinovou logopedickou péči, kterou připravuje a vede zmíněný Kája – speciální pedagog a školský logoped. Jedná se pouze o skupinu žáků se středně až těžkou poruchou řeči, v čemž je tento program jedinečný. Všichni žáci mají stejný prostor pro vyjádření. Žáci jsou tudíž spokojení a aktivní. Kája přináší do života dětí v Danetě radost a potěšení. Učí je novým obrázkům a znakům. Na vtipných a velmi snadných situacích jim předkládá mnoho komunikačních situací. Se svou kytarou, občas i sněhem nebo vůní, doslova útočí na všechny smysly účastníků. Je to pro žáky vysoce motivační výuka. Znaky jsou jednou z dalších náhradních komunikačních cest. Skvěle doplňují obrázkový systém, zvlášť při běžných zdvořilostních frázích, které každodenně využíváme. Jsou rychlé, a navíc nemusíme mít u sebe žádné pomůcky. Naše ruce pak dokáží vyjádřit například: „Ahoj, děkuji, chci, dobrou chuť!“ nebo třeba: „Omlouvám se“. Napomáhají důstojné komunikaci ve škole a zprostředkovávají bezpečné a čitelné prostředí žákovi s nízkou úrovní porozumění.   

Všechny tyto pilíře logopedické intervence v Danetě ve spojení s laskavým přístupem všech pedagogických pracovníků a rodinných příslušníků dělají mnoho. Zcela jednoznačně vedou k tomu, že se dítě bude cítit v životě respektované a sebevědomé. Chraňme si společně milá a vtipná dětská vyjádření.  Zapisujme si, čím nás děti překvapily, nebo dokonce rozesmály, i když to je třeba vyjádření sestavené z obrázků na větném proužku. Je to naše společné bohatství.

V Hradci Králové, únor 2017                                                                                                

Mgr. Bohdana Voříšková, logopedka Centra AAK při MŠ,ZŠ a SŠ Daneta

20170301_112229

20170301_112954

 

 

 

 

 

IMG_0387Dominika rak