ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

proběhne

2. 5. 2020 až 16. 5. 2020 bez přítomnosti dětí pouze formálně, tedy zasláním žádosti se všemi náležitostmi jednou z níže uvedených cest:

 • do datové schránky školy – nnskhvk
 • emailem s elektronickým podpisem na adresu – info@daneta.cz
 • poštou na adresu školy
 • nebo ve výjimečném případě osobním předáním na sekretariátu ZŠ denně v čase 7,00 – 13,00h

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Pro školní rok 2020/2021 budou ke vzdělávání v mateřské škole přijímány děti do naplnění kapacity.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy jsou:

 • speciální vzdělávací potřeby dítěte (všechny stupně mentálního postižení, kombinované postižení, jiná zdravotní postižení);
 • doporučení školského poradenského zařízení;
 • doklad o očkování nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování);
 • přednostně budou přijímány děti, které do 31. 8. 2020 dovrší 3 roky a více let a děti sourozenců již přijatých do MŠ;
 • v případě, že kritéria splní více zájemců, než bude možno přijmout, bude o přijatých rozhodnuto losem.

CO ZASLAT?

Zápis do mateřské školy:

 • podepsanou žádost o přijetí do mateřské školy;
 • doporučení SPC;
 • kopii občanského průkazu rodičů a rodného listu dítěte
 • doklad o očkování (prohlášení a kopie očkovacího průkazu) nebo doklad od pediatra (postačuje elektronicky), že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování).

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované viz vzor  

2. doloží kopii očkovacího průkazu

Dotazy k zápisům zodpoví ředitelka školy na emailu: monika.bourova@daneta.cz                                                                                                                                          

Těšíme se na vás.