ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Pro školní rok 2021/2022 budou přijímány děti do naplnění kapacity.

  • speciální vzdělávací potřeby dítěte (všechny stupně mentálního postižení, tělesné postižení, poruchy autistického spektra, kombinované postižení), v případě volné kapacity lze vzdělávat také děti s vadami řeči, se sníženou adaptabilitou apod.;
  • doporučení školského poradenského zařízení;
  • doklad o očkování nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci);
  • pro školní rok 2021/2022 přijímáme 7 dětí
  • přednostně budou přijímány děti, které do 31.8.2021 dovrší 3 roky a více let a děti sourozenců již přijatých do MŠ;
  • v případě, že kritéria splní více zájemců, než bude možno přijmout, bude o přijatých rozhodnuto losem.

CO ZASLAT?

  • podepsanou žádost o přijetí do mateřské školy;
  • doporučení školského poradenského zařízení (SPC);
  • kopii občanského průkazu rodičů a rodného listu dítěte;
  • doklad o řádném očkování potvrzený praktickým dětským lékařem (pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to možné po předchozí domluvě s ním).

Dotazy k zápisům zodpoví zástupkyně ředitelky mateřské školy

Mgr. Lenka Krčilová – lenka.krcilova@daneta.cz, tel. 495 221 897, 605 483 438

Mgr. Monika Bourová – ředitelka školy

Těšíme se na vás.