Projekty

Podpora přirozeného vývoje řeči prostřednictvím podpory rodičovských kompetencí a sebereflexe vlastních komunikačních dovedností pedagogů

Projekt posílí vzdělávací i osobnostní kompetence pedagogů a zejména rodičů k využívání celého dne k podporování přirozeného vývoje řeči a péče o řeč ve všech vzdělávacích oblastech. Získají vědomosti o vývoji komunikace a řeči, uvědomí si základní prvky komunikace a možnosti jejich využití při podporování vývoje. Seznámí se s metodami a didaktickými pomůckami. Nahlédnou na situace ohrožující vývoj řeči. Vyzkouší si vymyslet a vyrobit novou didaktickou pomůcku. Získají náhled na svoji vlastní práci a srozumitelnost vlastní komunikace. Doplní ŠVP MŠ o zkvalitňování logopedické prevence.

Hodnocení projektu
Harmonogram projektu
Zprávy z workshopů

 

logolink ESF

Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji (reg. č. CZ.1.07/1.2.21/01.0015)

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami) je v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s.r.o. od ledna 2012 realizován projekt ESF „Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.21/01.0015) (pozn. zkrácený název „Komunikace“).

Hlavním řešitelem/příjemcem dotace tohoto projektu a jeho klíčových aktivit je Univerzita Hradec Králové. MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o. organizačně i odborně partnersky participuje na realizaci klíčové aktivity číslo 3 = Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci Královéhradeckého kraje (= CAAK KHK). V rámci této klíčové aktivity Daneta s.r.o. zajišťuje poskytování diagnostických, edukačně-terapeutických a poradenských služeb v oblasti augmentativní a alternativní komunikace (AAK) pro děti/žáky s těžce narušenou komunikační schopností, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky ze školských zařízení Královéhradeckého kraje, a to v prostorách Centra (= CAAK KHK), které vzniklo v rámci realizace grantového projektu „Komunikace“. Cílem této klíčové aktivity je zajistit podporu rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků s těžce narušenou komunikační schopností, zejména pak s těžce narušenou expresivní složkou řeči, v Královéhradeckém kraji. Aktivita bude realizována do prosince 2014. Služby CAAK KHK budou však poskytovány potencionálním klientům i nadále, a to v rámci udržitelnosti projektu.

Informace k službám CAAK KHK jsou k dispozici zde.

 

logolink ESF

Kvalitním vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k jejich společenské integraci a pracovnímu uplatnění   (reg. č. CZ.1.07/1.2.01/02.0021)

Kompletní informace o projektu jsou k dispozici na adrese: http://projekt.daneta.cz/

 

nros

Komplexní péče o děti se zdravotním postižením předškolního věku

Projekt s názvem „Komplexní péče o děti se zdravotním postižením předškolního věku“ je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.