O nás

Vznik zařízení

Zařízení bylo založeno v roce 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou. Sídlo má na adrese Prodloužená 226 Pardubice. Kanceláře ředitelky naleznete na adresách Nerudova 1180, a Severní 843 v Hradci Králové.

Zařízení původně provozovalo dílny s pracovní terapií, které se s platností zákona č.108/2006 Sb. přetransformovaly ve službu denního stacionáře. V návaznosti na centrum denních služeb vzniklo v roce 1996 chráněné bydlení, které doplnilo komplex služeb pro zdravotně postižené uživatele. Je umístěno nedaleko budovy sídla Danety v Sukových sadech.

Chráněné bydlení je v přízemí budovy a využívá prostory bytu 4+1. V roce 2007 byly služby doplněny o službu osobní asistence, která je poskytována jak klientům Danety ve školských zařízeních, tak i jako běžná terénní služba v domácím prostředí.

Společný cíl sociálních služeb Daneta

Komplexní nabídkou služeb přispívat k co největší soběstačnosti a nezávislosti na poskytované službě, k utváření přátelských vztahů, k poznání radosti svého bytí, zkvalitnění života osob se zdravotním postižením, ale i nejbližších, které o ně pečují. Naplňováním standardů sociální péče přispívat k co největšímu zapojení zdravotně postižených do společenského života. V rámci programů pracovní rehabilitace připravovat co nejvíce uživatelů na možné pracovní uplatnění.

Pro koho je zařízení určeno

Zařízení je určeno pro děti i dospělé osoby s různým stupněm mentálního postižení nebo s kombinovaným postižením, kteří nejsou trvale upoutáni na lůžko a nevyžadují trvalou zdravotní péči.

Do cílové skupiny nepatří klienti, kteří svým chováním ohrožují ostatní uživatele soc. služeb nebo vyžadují trvalou asistenci.

Kdo o uživatele sociálních služeb pečuje

Pracovníci v sociálních službách, odborní pracovníci, sociální pracovník a další specialisté.

Denní stacionář

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME
Služba denního stacionáře se nachází v Severní ulici 843, Hradec Králové 500 03.

POSLÁNÍ
Posláním služby denního stacionáře je umožnit osobám s mentálním a kombinovaným postižením v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života; zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti a smysluplným způsobem trávit volný čas.

 CÍL SLUŽBY

 • rozvíjet a udržovat dosaženou úroveň znalostí, dovedností a návyků
 • zvyšovat soběstačnost a sebeobsluhu
 • rozvíjet sociální vztahy a kompetence uživatelů (nacvičujeme komunikaci v modelových   situacích, např. v obchodě, u lékaře, na úřadech, učíme se řešit partnerské a mezilidské  vztahy apod.)
 • připravovat uživatele na pracovní uplatnění při respektování individuálních možností jednotlivých uživatelů
 • pomáhat při prosazování práv a zájmů uživatelů
 • vést uživatele k odpovědnosti za své chování
 • umožnit uživatelům smysluplné trávení volného času

Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů jsou rozpracovány v individuálních plánech.

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí

Lidé (od 15 let) s různým stupněm mentálního postižení nebo lidé s kombinovaným postižením, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení. Jedná se o osoby, které potřebují fyzickou pomoc nebo dohled druhé osoby či sociální službu k tomu, aby mohli žít ve společnosti způsobem, který je běžný.

Službu mohou využívat i senioři starší 80 let.

Do cílové skupiny nepatří osoby, které svým chováním ohrožují ostatní uživatele soc. služeb, jsou trvale upoutáni na lůžko. Dále pak osoby, které vyžadují trvalou zdravotní péči nebo trvalou asistenci.

AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRO VÝKON PRAXÍ STUDENTů
V rámci projektu č. CZ 107/2.2.00/15.0015  „Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potencionálních zaměstanavatelů“ se Denní stacionář Daneta stal akreditovaným pracovištěm pro výkon praxí studentů oborů sociální práce UHK. Pro výkon praxí mohou zažádat i studenti jiných vysokých a středních škol  věnujících se sociálnímu nebo pedagogickému studiu.

POPIS REALIZACE SLUŽBY DENNÍHO STACIONÁŘE DANETA
V rámci denního stacionáře poskytujeme služby, které směřují k co největší aktivizaci, k soběstačnosti a osamostatnění dle individuálních možností jednotlivých uživatelů. Stacionář má šest oddělení, kde jsou umístěni klienti většinou podle míry svého postižení. V každé skupině je 5 – 9 klientů. S klienty pracují pracovníci v sociálních službách a odborní pracovníci. Uživatelům je věnována komplexní péče.
V denním stacionáři poskytujeme služby, které vyplývají z individuálních potřeb klientů. Cíle jsou průběžně zjišťovány a rozpracovány v individuálních plánech. Těžiště práce je v pracovní terapii a dalších výchovných a vzdělávacích službách, dále sem patří rozvíjení kontaktů se společenským prostředím a integrace do běžného života, pomoc při ochraně práv a zájmů klientů. Zajišťujeme klientům pomoc při zvládání sebe-obslužných úkonů. Mezi další aktivity patří pořádání sportovních a kulturních akcí, nácvik využívání běžných služeb, vzdělávací činnosti, aktivity směřující k uplatnění klientů na trhu práce. Zajišťujeme základní sociální poradenství.
V nabídce poskytovaných aktivit využíváme různé metody práce – metodu názoru, cíleného nácviku, řešení modelových situací, rozhovory.

PŘIJÍMÁNÍ KLIENTŮ
První jednání vede zpravidla ředitelka zařízení. Následuje prohlídka zařízení. Podle potřeb probíhají další jednání o možnostech poskytování služby. Další jednání zpravidla vede zástupce ředitele a sociální pracovník. V případě zájmu je většinou ujednáno zkušební období. Domluvené podmínky poskytování služby jsou obsahem sepsané smlouvy na zkušební pobyt. Podle specifických potřeb žadatele, jeho přání a cílů, je klient zařazen do konkrétní skupiny denního stacionáře a je mu přidělen klíčový pracovník, kterého si může po adaptačním období změnit. Pokud služba může naplnit žadatelovi potřeby i cíle, spadá do cílové skupiny, je sepsána smlouva o využívání služby a sestaven základ individuálního plánu. Žadatel – zájemce se stává uživatelem služby denního stacionáře.

PRŮBĚH SLUŽBY
Ambulantní službu denního stacionáře poskytujeme celoročně v pracovních dnech od 7.00 hodin do 16.00 hodin.

RANNÍ PROVOZ

 • od 7.00 – 8.00 hod. – v této době převažují individuální aktivity klientů, nabídka je zaměřena na odpočinkové a relaxačně rekreační činnosti
 • je to doba, kdy se klienti scházejí před počátkem práce své skupiny

PRÁCE SKUPIN DENNÍHO STACIONÁŘE

 • všechny skupiny jsou v provozu od 8.00 do 14.00 hod.
 • skupinu tvoří 5 – 9 klientů
 • počet pracovníků v soc. službách souvisí podle individuálních potřeb klientů a míry jejich postižení
 • práce skupiny je tvořena každodenní pestrou nabídkou činností, v rámci kterých jsou naplňovány individuální cíle klientů
 • program doplňuje vzájemná spolupráce s ostatními zařízeními

 V průřezu týdne se pravidelně střídají tyto bloky:

 • aktivizace a vzdělávání
 • činností sebe-obslužných a podporujících soběstačnost
 • vaření spojené se zajišťováním nákupů v obchodních centrech
 • pracovní rehabilitace
 • výtvarných činností
 • práce v keramické dílně
 • pracovně technických činností
 • hudební terapie
 • dotyková terapie
 • bloky individuálního a skupinového ozdravného cvičení
 • individuální a skupinová terapie pod vedením psychologa
 • pravidelné procházky přírodou

Z pohledu měsíčního programu skupin je činnost obohacena o:

 • návštěvy kulturních akcí, divadel, koncertů, výstav, exkurzí, (vždy dle aktuální nabídky)
 • setkání skupinových parlamentů a soutěží
 • návštěvy snoezelenu

 Odpolední provoz

 • od 14.00 do 16.00 hod.
 • odpolední provoz personálně zabezpečují pracovníci v sociálních službách
 • probíhají volnočasové aktivity

 Zajištění stravy

Strava v odděleních denního stacionáře zajišťována jídelnou  MŠ, ZŠ a SŠ Daneta Hradec Králové. Doba podávání stravy je orientační. Vychází z přání klienta a programu skupiny.

Chráněné bydlení

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DANETA
V návaznosti na centrum denních služeb vzniklo v roce 1996 chráněné bydlení, které doplnilo celý komplex služeb pro zdravotně postižené uživatele.

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME
Chráněné bydlení je umístěno nedaleko budovy centra pro zdravotně postižené Danety v Sukových sadech 660/1. v přízemí budovy a využívá prostory bytu 4+1.

POSLÁNÍ
Posláním chráněného bydlení Daneta je poskytování služeb osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které jim poskytne pocit bezpečí domova a zároveň umožní v maximální možné míře žít běžným způsobem života.  

CÍL SLUŽBY
Cílem chráněného bydlení Daneta je poskytovat takové služby, které uživatelkám umožní:

 • žít v podmínkách podobajících se běžnému životu v domácím prostředí
 • v maximální možné míře zvládnout každodenní  péči o sebe a o domácnost
 • zvyšovat celkovou soběstačnost a samostatnost
 • smysluplně trávit volný čas a realizovat své zájmy
 • uplatňovat vlastní vůli a vést běžný způsob života
 • vést uživatelky k odpovědnosti za své chování a jednání

Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů jsou rozpracovány v individuálních plánech.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Cílovou skupinou jsou dospělé ženy (od 18 let) s různým stupněm mentálního postižení nebo lidé s kombinovaným postižením, kteří nejsou trvale upoutány na lůžko, nevyžadují trvalou zdravotní péči, jsou zároveň schopny se zapojit a přizpůsobit životu v kolektivu. Zároveň se tyto osoby nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
 • Jedná se o osoby, které potřebují: fyzickou pomoc či dohled druhé osoby nebo sociální službu k tomu, aby mohly žít ve společnosti způsobem, který je běžný.

Principy – zásady poskytování služeb

 • dobrovolnost
 • individualita (individuální přístup – klíčový pracovník- osobní plán, individuální přístup s důrazem na přání a potřeby uživatele)
 • respekt (respektování práv uživatelů, výběr stravy, programu, aktivit,úcta k člověku projevená citlivým a tolerantním přístupem, respektování vlastního rozhodnutí uživatele)
 • soběstačnost (podporování samostatného rozhodování, zvyšování nezávislosti na poskytování služeb, snaha o maximální využití potenciálu uživatele
 • flexibilita (přizpůsobení služby (v rámci možností) potřebám uživatele)

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Chráněné bydlení umožňuje osobám se zdravotním postižením žít v přirozeném prostředí „rodiny“.

Dle míry postižení a schopností, zapojujeme klienty do povinností spojených s chodem domácnosti, jako je například nakupování, úklid, péče o prádlo, pořádek v bytě, zapojení do pracovních nebo terapeutických aktivit, hospodaření s penězi, péče o vzhled a osobní hygienu. Dbáme na dodržování práv a svobody pohybu, dále na psychohygienu prostředí, zajišťujeme styk s veřejností (návštěvy kulturních akcí, restaurací a cukráren, rekreační pobyty).

Poskytujeme komplexní rezidenční služby, které se svým charakterem přibližují běžnému způsobu života.

Klientky mají zajištěné:

 • ubytování (ve dvoulůžkových a třílůžkovém  pokoji se společným sociálním zařízením, v případě potřeby praní prádla, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
 • stravu nebo podporu při její přípravě (v rozsahu snídaně, svačina, oběd, svačina večeře, druhá večeře)
 • pomoc s chodem domácnosti (pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě elektrospotřebičů, podporu v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při osobní hygieně, základní péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (účastní se zajištění úklidových prací ve společných prostorách bytu- kuchyně, obývacího pokoje, chodeb, komory; praní a žehlení prádla, pracují s PC s připojením na internet, výtvarné a rukodělné činnosti atd.)
 •  zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím (zajištěna podpora využívání veřejných služeb – doprovody do denního stacionáře, k lékaři, kadeřníku, pedikérce,  apod., účast na společenském a kulturním dění, zajištěna nabídka rekreačních pobytů, atd.)
 • činnosti sociálně-terapeutické (nacvičování soběstačných činností, např. samostatného pohybu v okolí bytu, činností vedoucích k získání sociálních schopností a dovedností – např. samostatné zvládnutí nákupu, zajištění potřebných záležitostí.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (pomoc při sebe-obhajování svých práv, podpora při podávání podnětu, přání, mohou podat stížnost, podílí se na tvorbě individuálního plánů atd.)

KDO O KLIENTKY PEČUJE

 • pracovníci v sociálních službách
 •  sociální pracovník

Osobní asistence

OSOBNÍ ASISTENCE

Osobní asistence je terénní sociální služba, kterou „Centrum Daneta“ poskytuje od roku 2007. Jedná se o registrovanou službu dle zákona č..108/2006 Sb. o sociálních službách pod identifikátorem: 2495303

Vysílající organizací je zařízení“ Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené“, zastoupené ředitelkou paní Mgr. Věrou Kosinovou.

Osobní asistence je poskytovaná přednostně v rámci služeb centra Daneta. V MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s. r. o, v pracovních dnech v době od 6.30 do 16.00 hod. Dle individuálních požadavků klientů centra, jsme schopni službu zajistit nad rámec uvedené pracovní doby.

Dospělým klientům je služba poskytována nepřetržitě, bez časového omezení, jako běžná terénní služba v jejich přirozeném domácím prostředí. Pomáhá jím žít ve svém bytě, zapojit se do běžně využívaných služeb, zajišťovat osobní záležitosti.

POSLÁNÍ

Posláním služby osobní asistence je poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které jim umožní v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života tak, aby je podporovala v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba usiluje o maximální rozvoj soběstačnosti a schopností klienta, dětem umožní zapojení do běžných předškolních a školních aktivit, smysluplně trávit volný čas. Dospělým klientům žít v přirozeném prostředí, rozvíjet své zájmy a samostatně bydlet.

CÍLE

 • • umožnit předškolní a školní vzdělávání
 • • umožnit využívání zájmových kroužků
 • • doprovázet klienty do školky, školy, do práce, denních aktivit, na vycházky, k lékaři,
 •    na úřady, do běžných veřejných služeb, na výlety, za kulturními zážitky
 • • pomáhat s orientací ve vnějším a vnitřním prostředí
 • • umožnit klientům žít ve vlastní domácnosti
 • • pomáhat se zajištěním chodu domácnosti
 • • pomáhat s nakupováním
 • • zvyšovat soběstačnost a sebe-obsluhu
 • • přispívat k celkové aktivizaci

PRINCIPY

individualita

 • individuální přístup k jednotlivým klientům
 • každý klient má svého klíčového pracovníka
 • službu poskytujeme s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivých klientů
 • každý klient má svůj individuální plán

respekt

 • respektování volby, práv a přání klientů
 • vzájemná úcta a rovnocennost

  soběstačnost

 • podporujeme samostatné rozhodování, které vede k nezávislosti
 • maximálně podporujeme zvyšování soběstačnosti a sebeobsluhy
 • podporujeme samostatnost uživatele, která vede k nezávislosti na poskytované   službě

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 Osoby s různým stupněm mentálního postižení nebo s kombinovaným postižením ve věku od 1 roku, které jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Jedná se o osoby, které potřebují fyzickou pomoc nebo dohled druhé osoby či sociální službu k tomu, aby mohli žít ve společnosti způsobem, který je běžný. Službu mohou využívat i senioři starší 80 let.

POSKYTOVANÉ ÚKONY A ČINNOSTI

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání, používání speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přesunech dětí a klientů – polohování, převážení, přenášení…),
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, přebalování), pomoc při použití WC…)),
 • pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití)
 • pomoc při zajišťování chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky),
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové  aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  pomoc při vyřizování běžných záležitostí).

PŘIJÍMÁNÍ KLIENTŮ

Prvotní jednání se zájemcem o službu probíhá v hlavní budově Danety, na adrese Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové.

Jednání vede zpravidla ředitelka zařízení. Podle potřeb probíhají další fáze jednání o možnostech poskytování služby. Další jednání zpravidla vede zástupce ředitele nebo vedoucí služby osobní asistence a sociální pracovník. V případě zájmu o službu, je ujednáno zkušební období poskytování služby. Ujednané podmínky poskytování služby jsou obsahem sepsané smlouvy na toto období. Zájemci je přidělen klíčový pracovník, kterého si může po adaptačním období změnit. Pokud zájem žadatele trvá, služba může naplnit jeho potřeby, spadá do cílové skupiny, je sepsána smlouva o využívání služby a sestaven základ individuálního plánu. Žadatel- zájemce se stává uživatelem služby osobní asistence.

PORADENSTVÍ

Pokud potřebujete jakoukoliv radu v otázkách péče o osoby se zdravotním postižením nebo máte zájem o využití sociálních služeb, které nabízí Centrum Daneta , obraťte se na naši sociální pracovnici.

Kontaktní hodiny v místě sídla služby- Nerudova 1180, Hradec Králové

Úterý: 6.30 – 9.00 hod.
Středa: 13.00 – 15.00 hod.

UPOZORNĚNÍ

Abychom se Vám mohly plně věnovat, zavolejte prosím a předem si domluvte čas setkání. (Tel. 495 401 361, 495 431 034)