O nás

Škola byla založena v roce 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou. Sídlí v přízemní bezbariérové budově v Nerudově ulici, v centru Hradce Králové. V budově je žákům k dispozici 9 tříd, relaxační a společenská místnost, dvě rehabilitační pracovny, 2 cvičné kuchyňky, logopedická pracovna, speciální terapeutická místnost snoezelen, dílna na pracovní vyučování, keramická dílna, šatny, školní jídelna a odborná učebna.

Budovu školy obklopuje krásná zahrada s vybaveným sportovním a dětským hřištěm a pozemky pro pěstitelské práce.

Stravování zajišťuje místní moderní školní kuchyně.

Inspekční zpráva 2010

Společný cíl

Cílem školy je pomocí specifických výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních metod, prostředků a forem poskytovat žákům se zdravotním postižením komplexní péči, vybavit je souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání, pracovní a sociální uplatnění ve společnosti.

Pro koho je škola určena

Škola je určena žákům s různým stupněm mentálního postižení. Také je určena žákům, u nichž se vyskytuje další postižení: tělesné – od lehčích poruch motoriky až po úplnou imobilitu, smyslové – vady zraku, sluchu, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti apod.

O žáky ve škole pečují učitelé – speciální pedagogové, vychovatelé, výchovný poradce, asistenti, odborní lékaři, logopedi, fyzioterapeuti, psycholog a další specialisté.

V jedné třídě je průměrně 6 žáků.

Základní škola

Základní škola

 • Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na rozvíjení a kultivaci osobnosti žáků s lehkým mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě.
 • Připravuje žáky dle individuálních možností na vstup do odborného učiliště či praktické školy, kde získají odbornou přípravu vědomostí a dovedností potřebných k výkonu kvalifikovaného povolání. Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro život II“- charakteristika školního vzdělávacího programu je dostupná zde, dle potřeb a možností žáků i dle jejich individuálních vzdělávacích plánů, zařazujeme alternativní metody Pedagogiky Marie Montessori.
 • Vzdělávání probíhá ve všech postupných ročnících. V jedné třídě se vždy vzdělávají žáci několika ročníků – aktuálně dle možností školy a skladby žáků.

Základní škola speciální

 • Cílem výchovně vzdělávacího procesu je rozvíjet schopnosti a předpoklady žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života.
 • Žáci mohou po absolvování základní školy speciální pokračovat dle individuálních možností ve vzdělávání na praktických školách, častěji je jejich uplatnění spatřováno v jednoduchých pracovních činnostech v chráněných dílnách nebo jiných přizpůsobených pracovištích.
 • Vyučujeme podle vzdělávacích programů: Školní vzdělávací program pro základní školu speciální „Cesta do světa poznání“ (vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením)- charakteristika školního vzdělávacího programu je dostupná zde a Školní vzdělávací program pro základní školu speciální „Okénko do světa poznání“ (vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením)- charakteristika školního vzdělávacího programu je dostupná zde.
 • Výchovně vzdělávací proces doplňuje množství moderních metod práce s jedinci s těžkým kombinovaným postižením (muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, animoterapie, terapie snoezelenu, bazální stimulace, Teacch program, metody alternativní a augmentativní komunikace apod.).
 • Vyučování probíhá převážně individuálně (dle individuálních vzdělávacích plánů zpracovaných s ohledem na možnosti jednotlivých dětí).
 • Vzděláváme v rámci všech deseti ročníků ZŠ speciální, žáci jsou do tříd rozděleni tak, aby tvořili co nejoptimálnější sociální skupinu (vzájemná spolupráce, pozitivní ovlivňování, komunikace, způsoby práce, vzdělávací program apod.).

Přípravný stupeň základní školy speciální

 • Přípravný stupeň základní školy speciální je školské zařízení pro přípravu na vzdělávání pro děti s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchou autistického spektra.
 • Děti přípravného stupně jsou integrováni do tříd základní školy speciální, vzdělávací program (Náš svět) a metody práce odpovídají vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolních zařízeních.

Do přípravného stupně lze zařadit dítě od 5 let věku nebo dítě s odkladem školní docházky.

Školní družina

 • Školní družina je školské zařízení poskytující zájmové vzdělávání žákům školy, kvalifikovaně navazuje na činnost školy a její výchovné působení.
 • V současné době pracují při ZŠ 3 oddělení školní družiny.
 • Činnost školní družiny probíhá ráno od 6,30 do zahájení vyučování a odpoledne po ukončení výuky do 16,00 hod.
 • Úkolem školní družiny je realizace výchovně vzdělávací činnosti mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, dle individuálních možností také přípravy žáků na vyučování.
 • Školní družina využívá volných tříd, tělocvičny a školní zahrady.

Školní klub

 • Školní klub je školské zařízení poskytující zájmové vzdělávání žákům školy, kvalifikovaně navazuje na činnost školy a její výchovné působení.
 • Činnost školního klubu probíhá odpoledne po ukončení výuky do 16,00 hod.
 • Úkolem školního klubu je realizace výchovně vzdělávací činnosti mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, dle individuálních možností také přípravy žáků na vyučování.
 • Školní klub využívá volných tříd, tělocvičny a školní zahrady.

Střední škola

Praktická škola jednoletá

 • Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 je střední školou, která je speciálně určená pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, konkrétně se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.
 • Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních potřeb, schopností a možností vzdělávání se zaměřujeme na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti žáka.
 • Praktická škola poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní společenskou integraci.
 • Cílem vzdělávání v praktické škole jednoleté je především zvýšení kvality života absolventů, kterým se v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnit se přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.
 • Vzdělávání se uskutečňuje v denní formě. Výuka je organizována tak, aby byly respektovány psychické, fyzické a sociální možnosti žáků, jejich individuální zvláštnosti a schopnosti.
 • V Praktické škole vzděláváme dle ŠVP s názvem „Jdeme dál“, jehož charakteristika je dostupná zde.
 • Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získává střední vzdělání.

Praktická škola je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří:

 • ukončili povinnou školní docházku,
 • jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání v tomto typu školy (potvrzuje odborný lékař na přihlášku),
 • mají doporučení od školského poradenského zařízení k zařazení do tohoto typu školy dle zdravotního postižení uchazeče.

Odborné učiliště

 • Dvouleté odborné učiliště s učebním oborem Provozní služby 69-54-E/01 a s výstupem získání výučního listu nabízí střední vzdělávání žákům s lehkým zdravotním postižením po splnění povinné školní docházky.
 • Cílem vzdělávání v odborném učilišti je především zvýšení kvality života absolventů, kterým se v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnit se při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Také se uplatní při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla, při práci na zahradě, při drobných pracích se dřevem a při výrobě bytových doplňků.
 • Vzdělávání se uskutečňuje 2 roky v denní formě. Výuka je organizována tak, aby byly respektovány psychické, fyzické a sociální možnosti žáků, jejich individuální zvláštnosti a schopnosti.
 • Praxe žáků je realizována na chráněném pracovišti (Dílny Daneta), kde mohou také případně absolventi studia najít své pracovní uplatnění.
 • Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky  se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získává střední vzdělání.
 • V OU vzděláváme dle ŠVP s názvem „S chutí do práce“, jehož charakteristika je dostupná zde.

OU je určeno žákům, kteří:

 • splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
 • jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání v tomto typu školy (potvrzuje odborný lékař na přihlášku),
 • při přijímacím řízení splní podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů,
 • mají doporučení od školského poradenského zařízení k zařazení do tohoto typu školy dle zdravotního postižení uchazeče.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitelka školy.

Odborná péče

Fyzioterapie

Škola v rámci komplexních služeb poskytuje i péči v oblasti fyzioterapie pro děti a žáky s tělesným postižením. Fyzioterapie je léčba konzervativní, ke každému organismu maximálně šetrná a neinvazivní. Terapie našich žáků je realizována ve dvou moderně vybavených pracovnách. Fyzioterapii zde provádějí kvalifikované fyzioterapeutky ve spolupráci s odborným týmem a to lékaři specialisty (rehabilitační lékař, neurolog, psycholog), dále s pedagogy školy a odbornými asistenty. Ke klientům je přistupováno individuálně a citlivě. Při terapiích je využíváno moderních přístupů a technik, na základě poznatků anatomie, kineziologie a neuroanatomie.

Nejčastěji používané techniky: Klappovo lezení, aktivace hlubokého stabilizačního systému, manuální terapie – měkké a mobilizační techniky, PNF, cvičení v závěsném systému Redcord, metoda reflexní lokomoce, terapie dle Bobath konceptu, bazální stimulace, senzomotorické cvičení. Součástí fyzioterapie je vodoléčba – celotělová vířivá koupel a cvičení na přístrojích – motomed, rotoped, chůzový trenažér.

V rámci výchovně vzdělávací činnosti uplatňují učitelé a vychovatelé naší školy pod supervizí fyzioterapeutek a lékaře některé metody pedagogické rehabilitace:

 • polohování
 • stimulace cíleným polohováním
 • metody bazální stimulace (vibrační, taktilní, vestibulární stimulace, stimulace smyslových vjemů)
 • fyzioterapeutický a edukační handling (využívání některých prvků metod cvičení dle Bobatha)
 • cvičení stability
 • stimulace orofaciální oblasti
 • doteková terapie – „masáže“ zad a končetin
 • cvičení na rehabilitačním míči
 • stimulace v kuličkovém bazénu
 • stimulace vývojové podpory
 • vertikalizace, nácvik lezení, chůze
 • ergoterapie – rozvoj motoriky ruky, nácvik úchopů
 • relaxační techniky a terapie
 • rozvíjení hybnosti rukou dle prof. Fr. Kábele
 • metoda „snoezelen“

V rámci naší rehabilitační péče jsme začali používat novinku PANat dlahy, které využíváme především u dětí s diagnózami tělesného postižení se spasticitou. Při používání těchto dlah dochází k intenzivnímu uvolnění spastických svalů a protažení kontraktur. Před nasazením dlahy se využívá bezprostředních účinků Synergické reflexní terapie. PANat dlahy umožňují našim klientům aktivní pohyb bez kompenzačních patologických souhybů. Při pasivně vedeném pohybu končetiny fixované ve fyziologické pozici v dlaze dochází k uvolnění kloubních i svalových struktur – ke zvětšení kloubních rozsahů. Pasivní polohování probíhá 30 minut. Jestliže s dlahou cvičíme a probíhá cirkulace krve, ponecháváme dlahu maximálně 1 hodinu. Naši klienti tyto vzduchové dlahy velmi dobře tolerují. Cvičení se vzduchovými dlahami URIAS je zábavné a nebolí.

?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????

Logopedická péče

 • Součástí denní péče při výchově a vzdělávání dětí a žáků naší školy je také logopedická péče.
 • Zajišťována je formou individuální i skupinové terapie klinickou i školní logopedkou a denně speciálními pedagogy ve třídách.

Psychologická péče

Školu navštěvuje 1x týdně psycholožka, která zajišťuje:

 • vstupní psychologická vyšetření – doporučuje vhodné zařazení žáků
 • průběžná psychologická vyšetření – kontroly psychického vývoje dětí, posuzuje jejich prospívání při kompletní péči všech odborníků ve škole
 • výběr vhodných metod a forem práce (ve spolupráci s pedagogy)
 • informování rodičů o výsledcích průběžných vyšetření
 • poskytování odborných psychologických nálezů pro účely vyplácení sociálních dávek a zajištění sociálních výhod zdravotně postižených občanů

Péče odborných lékařů a SPC

 • Školu pravidelně navštěvují neurolog a rehabilitační lékař, kteří provádějí odborná vyšetření dětí v prostředí školy, které je dětem blízké. Poskytují tak potřebou službu nejen rodičům dětí, ale i zaměstnancům školy, kterým podávají odborné rady pro další péči o žáky.
 • Spolupracujeme s psychiatry,  s pediatry a dalšími odbornými lékaři.
 • Spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry: SPC Štefánikova 549, Hradec Králové, SPC Chotouňská 476, 108 00 Praha 10 (dign. poruch autistického spektra).
 • V případě složitějších problémů oslovujeme ke spolupráci řadu dalších odborníků, speciálních pedagogů, psychologů, lékařů.

Poradenství pro děti s poruchou autistického spektra
MŠ, ZŠ a SŠ Daneta poskytuje poradenskou službu pro děti a rodiče dětí s poruchou autistického spektra.

Nabízíme:

 • počáteční diagnostiku
 • pomoc s nalezením komunikačního kanálu, výběrem a vytvořením komunikačního systému
 • pomoc se zavedením strukturovaného systému („struktury“) a vizualizací
 • pomoc s uspořádáním = strukturalizací prostředí, času a činností
 • nácvik sociální interakce a sociálních dovedností
 • rodinné poradenství
 • krizovou intervenci

Poradnu vede Mgr. Šárka Krpenská, speciální pedagog (odborně kvalifikovaný pracovník s dlouholetou profesní i osobní zkušeností).

E-mail: sarka.krpenska@daneta.cz

Autismus a možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v Danetě (pdf)

Tabule P1070548 Individuál

Doplňkové terapie

Ergoterapie

Škola rozšiřuje nabídku služeb o možnost využívání ergoterapie.  Ergoterapie je nedílnou součástí ucelené rehabilitace. Umožňuje se cíleně zaměřit na rehabilitaci ruky a trénink úchopů.  V rámci ergoterapie se pomocí smysluplného zaměstnávání směřuje k samostatnosti a soběstačnosti klientů. Soběstačnosti se snažíme dosáhnout jak ve všedních denních aktivitách, tak ve volnočasových a také pracovních či školních činnostech.  Ohledně problémů ve školních aktivitách probíhá úzká spolupráce se speciálními pedagogy a asistenty. Terapie probíhají ve vybavených pracovištích, které obsahují pomůcky pro zvýšení svalové síly, trénink jemné a hrubé motoriky, nácvik úchopů a zlepšení soběstačnosti. Tyto ergoterapeutické přístupy doplní rehabilitaci v podobě fyzioterapie a umožní se v rámci komplexního přístupu ke klientovi zaměřit na funkční schopnosti klienta. Kromě individuálních terapií lze použít i skupinové terapie. Při těchto terapiích se převážně cvičí soběstačnost (s využitím běžných denních pomůcek), sociální a komunikační dovednosti nebo kognitivní funkce.  V rámci výchovně vzdělávací činnosti uplatňují učitelé a vychovatelé naší školy pod dohledem ergoterapeutek některé prvky z metod z ergoterapie:

 • Využití nástavců při problémech precizními úchopy
 • Cviky rozvíjející grafomotoriku
 • Cílené cvičení manipulačních schopností a precizních úchopů
 • Rozvoj dovedností hrubé motoriky potřených pro sebeobsluhu
 • Ergonomie sedu
 • Nácvik stolování, oblékání a hygieny
 • Trénink posloupnosti všedních denních činností
 • Využívání vhodných kompenzačních pomůcek

Snoezelen
Od roku 2008 se děti v Danetě mohou těšit z příjemného prostředí snoezelenu. Většina dětí do tohoto milého prostředí chodí velmi ráda. I děti s těžším postižením si naznačují zájem o terapii příchodem ke dveřím, někteří berou i za kliku. Začátkem každého školního roku je vytvořen rozpis terapií podle potřeb jednotlivých žáků. Terapie je nabízena žákům s těžším postižením, s autismem, či hyperaktivitou. Někteří žáci využívají snoezelen jako prostor pro smyslovou výchovu. Různé sluchové, zrakové a hmatové podněty oslovují jejich smysly, lákají k dotekům a tím probouzejí jejich vnitřní aktivitu. I žák s těžším postižením zde může navázat komunikaci se svým terapeutem, i když nemůže vyslovit jediné slovo. Žáci si velmi oblíbili vyhřáté vodní lůžko, na které si ze začátku někteří museli nejdříve zvykat. Žáci zde zažívají velmi příjemné pocity při vložení do lůžka, které nikde netlačí, je teplounké a jemně se pohupuje. Terapie se skládá z aktivní části, kdy si žák řídí svůj pobyt ve snoezelenu sám. Žáci zkoumají prostředí, seznamují se s různými pomůckami, dotýkají se jich, pozorují, podporují se ve výběru činností. Pak nastává část pasivní, kde využíváme různé bazální stimulace, které vyústí většinou v uvolnění a relaxaci. Mnoho žáků si již zvyklo na krásnou relaxační hudbu, která jim přináší vnitřní zklidnění. Výhodou je, že všichni pedagogové i asistenti byli zaškoleni v bazálních stimulacích. Noví příchozí asistenti jsou vždy proškoleni tak, aby mohli terapii provádět. Někteří žáci si odnášejí různé smyslové vjemy, někteří se zde dokážou krásně zklidnit. Je to naše kouzelná místnost, která jim přináší bezpečí, jistotu, radost, klid. Velkou odměnou jsou rozzářené oči a úsměvy našich dětí. Mgr. Dana Suchá

P1080292 P1080284 P1080242 P1060291 P1060248

Chirofonetika
Již od roku 2004 je v Danetě nabízena nová terapie Chirofonetika. Chirofonetika je alternativní, léčebně pedagogická terapie, která byla původně vypracována v 70. letech 20. století rakouským logopedem Dr. A. Bauerem k rozvoji řeči u žáků, kterým klasická logopedie nepomáhala. Při chirofonetice vyslovuje terapeut hlásku a současně táhne odpovídající masážní tah. Tah napodobuje vzdušné proudění, které vzniká v dutině ústní při artikulaci jednotlivé hlásky. Tahy jsou prováděny na zádech, pažích nebo nohou. Tlak, teplo a forma tahu probouzí v pacientovi mnohonásobně větší prožitek hlásek. Oba vjemy, slyšený vjem a přijímaný přes kůži, se shodují. Tím je umožněno vnímat něco volního, něco, co ucho samotné není schopné vnímat. Pro působení chirofonetiky je důležitá spolupráce rodičů. Terapeut je naučí jednotlivé tahy odpovídající vybraným hláskám. Rodiče pak 6 x týdně aplikují tyto tahy v rozmezí 10 až 20 minut po dobu 7 týdnů s týdennní pauzou. Děti tak dostávají pozornost rodičů ve velmi příjemné formě. Žáci jsou ošetřováni v domácím prostředí svými rodiči a ve školním prostředí školní chirofonetičkou. Chirofonetika se používá k navozování řeči, dobrých výsledků se dá docílit i při podpoře celkového vývoje dítěte. Tato terapie pracuje na zesílení smyslových vjemů. Chirofonetickými masážemi dochází nejen k rozvoji a porozumění řeči, ale i k rozvoji vnímání a vůle, ke zvýšení aktivity, k lepší adaptaci na prostředí, ke zlepšení hrubé i jemné motoriky, ke snížení spasticity, k prohloubení dýchání, ke zklidnění, k upravení spánku, zácpy, … U každého dítěte dojde ke zlepšení v různých oblastech. U dětí s kombinovaným postižením či autismem lze v postupných krocích podpořit vývoj dítěte tak, aby se snadněji mohlo začlenit do života. Terapie je pro děti MŠ a žáky ZŠ Daneta zdarma. Chirofonetika je velmi individuální metoda, která je jemná, nenásilná a využívá toho nejlidštějšího, a to je dotek a řeč.
chirofonetik – Mgr. Dana Suchá, dana.sucha@daneta.cz, telefon: 495 267 320  18 – 19 hodin.

Arteterapie a artefiletika
Arteterapie je obor, který využívá léčebného potenciálu výtvarné tvorby i následné diagnostiky produktů výtvarné činnosti. Na druhé straně artefiletika je spíše zaměřena na vzdělání a výchovu.
Na základní škole je arteterapie a artefiletika součástí hodin výtvarné výchovy. U starších studentů navštěvujících praktickou školu je pak dvouhodinovým výukovým předmětem. Arteterapie v naší škole má většinou tento průběh: na začátek hodiny zařezujeme relaxační techniky s prvky imaginace, následuje dramatizace, uvádějící žáky do tématu a samotná výtvarná tvorba, která je ukončena rozhovorem. Tam kde není rozhovor možný nebo vhodný, je vkládána na konec hodiny rovněž relaxace. Důvodem, proč byla arteterapie zařazena do školního vzdělávacího programu naší školy, je její pozitivní působení na dětskou psychiku. Rozvíjí emocionální i intelektuální stránky osobnosti, vede žáka k radosti z vlastní tvorby, sebevyjádření a sebeakceptaci. Rovněž žákům pomáhá odreagovat se od běžných aktivit ve škole. Tyto účinky se snažíme ještě umocnit tím, že hodiny arteterapie či artefiletiky přizpůsobujeme složení žáků v jednotlivých třídách. Pracujeme samostatně, ve dvojicích nebo skupinově. Důraz je kladen především na relaxaci. Dalším nosným prvkem naší terapie je snaha odstranit nahromaděnou energii u žáků trpících hyperaktivitou. V tomto směru se nám osvědčuje zapojování pohybových her. Agresivní chování se pak snažíme eliminovat např. při práci s hlínou. U žáků s kombinovanými vadami a u žáků tělesně postižených používáme výtvarné hry rovněž ke zlepšení motorických schopností. Stejného efektu využíváme i u žáků prvního stupně.

Animoterapie
Mezi terapiemi praktikovanými ve speciálně pedagogické praxi zaujímá výjimečné postavení terapie s účastí zvířete – animoterapie. Animoterapie patří k psychoterapeutickým metodám, které jsou v poslední době stále častěji uplatňovány při výchově a vzdělávání žáků s postižením. Animoterapií označujeme terapii prostřednictvím zvířat. Používanými zvířaty, která se dají dobře ochočit, jsou koně, psi kočky ale i hlodavci- myšky, morčata, křečci, králíčci. Mezi další zvířata zajímavá zejména k pozorování patří želvy, hadi, rybičky nebo různí exotičtí obojživelníci a plazi.
Zvíře má tu schopnost vyvolat v člověku silné emoce. Zvířata mohou napomáhat psychické stimulaci, rozvoji sociální komunikace či mohou uspokojovat potřeby bezpečí a jistoty. Prostřednictvím zvířete se snadněji navozuje terapeutický vztah s klienty, kteří jsou uzavření do sebe. Tito klienti se dokáží naučit vyjadřovat své emoce, radost, těšení se na přítomnost zvířete, apod. Zvířata pomáhají prožívat pocity emocionálního uspokojení a naplnění jak u lidí zdravých, tak u lidí zdravotně postižených. Zvíře motivuje například k nácviku mluvení- volání na zvíře, dávání povelů, a dále k nácviku jemné motoriky- zvláště u dětí s DMO – hlazení a krmení zvířete. Kontakt se zvířetem rozvíjí fantazii, poskytuje vděčné téma k rozhovorům a mnohdy slouží jako námět k výtvarným aktivitám. Přátelské zvíře přináší pocit pohody, uvolnění a pozitivně ovlivňuje vnímání stresu.
V naší škole probíhá animoterapie s drobnými domácími zvířaty (agama, křečci, činčily) formou skupinové péče o ně. Žáci pečují o příbytky zvířátek, ale i o zvířátka samotná. Zároveň probíhá ve škole i canisterapie a hipoterapie.

Hipoterapie
je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.
Naši žáci dojíždějí na animo a hipoterapii do speciálního terapeutického zařízení – zde se jim věnuje vyškolený personál a zároveň jsou doprovázeni i pedagogickými pracovníky školy, kteří jsou nejlépe obeznámeni s jejich individuálními potřebami a možnostmi.

Canisterapie
je způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Napomáhá při řešení problémů psychologických, citových, sociálně-integračních a zdravotních. Tvoří významnou součást léčby osob, které jsou ze zdravotních důvodů odkázány na pomoc druhých. Uplatňuje se také jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné.
Canisterapie má vliv na všechny stránky osobnosti člověka. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.).
Canisterapie u nás probíhá pravidelně jednou týdně přímo v prostorách školy. Stejně jako hipoterapie i canisterapie je vedena odborným pracovníkem a zároveň jsou u ní přítomni pedagogičtí pracovníci. Canisterapie je maximálně přizpůsobena potřebám jednotlivých dětí a žáků a probíhá jak formou skupinové terapie, tak formou individuálního polohování dětí s pejsky.

Aromaterapie
Protože je člověk spjatý s přírodou, má na něj vliv nejen to, co vnímá pokožkou, ale i nosem, kdy tělo i mysl pozitivně reaguje na jednotlivé vůně. Během vyučovacího procesu je proto hojně využívána AROMATERAPIE. Ve třídách využíváme provonění místností jednotlivými esencemi pomocí aromalamp. Pomocí esencí jsou třídy nejen příjemně provoněny, ale jsou pro žáky i přínosem. Jednotlivé esence zklidňují, uvolňují, osvěžují, aktivizují, podporují prodýchávání, zvyšují imunitu…. Mezi nejoblíbenější esence patří hlavně citrusy. Aromaterapie je také používána v rámci terapie ve snoezelenu, kde esence probouzejí čichové vjemy pasivní, ale i aktivní formou. Zde více vyhovují přírodní osvěžovače vzduchu a olejíčky s různými esencemi.

Muzikoterapie
Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.
Tato terapie hudbou působí většinou v dlouhodobém horizontu a výsledky přicházejí pozvolna a nenápadně. Díky rytmizacím rozvíjíme řečové schopnosti, při hře na hudební nástroje procvičujeme oblast hrubé a jemné motoriky, hra na bubny rozvíjí prostorovou orientaci atd. Zvláště u dětí s postižením nabízí muzikoterapie rozsáhlé možnosti edukační, psychoterapeutické a také rehabilitační. V naší škole probíhá tato činnost formou skupinové terapie, s individuálním přístupem ke každému žákovi.
Vede žáky k vnímání pozitivních i negativních pocitů, k projevení svých prožitků a k vyjádření svých emocí. Jejím účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné cíle za účelem uspokojení tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb. Prostřednictvím hudby je navozována uklidňující a uvolňující atmosféra.

Solná jeskyně
Žáci naší školy – MŠ, ZŠ i SŠ – mají možnost navštěvovat se svými učiteli a asistenty solné jeskyně, kterých je po našem městě poměrně dost, takže si mohou vybrat dle svých konkrétních požadavků kteroukoli z nich. Pobyt v solné jeskyni z pravé mořské soli má pro lidský organismus mnohá pozitiva: blahodárně působí na dýchací cesty, oběhový systém, prokazatelně zlepšuje imunitu organismu, působí podpůrně při léčbě různých alergií, respiračních problémů, revmatismu atd. Máme ověřeno, že i mnohé hyperaktivní děti se při pobytu v solné jeskyni za poslechu příjemné relaxační hudby zklidní a dokáží bez problémů relaxovat. Nepsaným pravidlem bývá, že solné jeskyně navštěvujeme s našimi dětmi a studenty většinou v podzimním nebo předjarním období, kdy hrozí poměrně vysoké riziko různých virových onemocnění, a tím se nám daří u velké části dětí předcházet výše zmíněným onemocněním. Absolvujeme vždy jednu návštěvu jeskyně týdně po dobu deseti týdnů, jak je doporučováno mnohými odborníky. Děti si v jeskyni mohou hrát nebo jen ležet a poslouchat hudbu, popř. provádět různá podpůrná dechová cvičení. Návštěvy solných jeskyní jsou v naší škole velmi oblíbené.

Bazální a orofaciální stimulace
Do vyučovacího procesu ZŠ speciální jsou pravidelně zařazovány BAZÁLNÍ STIMULACE, které pomáhají zlepšit vnímání sebe sama i okolního světa, rozvíjet vyšší smysly, navazovat kontakty a komunikaci na úrovni každého žáka. Žáci s těžším zdravotním postižením dobře přijímají vestibulární podněty (pohupování, houpání), vibrační podněty (vibrační přístroje, vibrační masážní lůžko, vibrační polštáře a šály) i somatické podněty (příjemné doteky). Nejvíce využíváme zklidňující bazální stimulace, které navozují atmosféru klidu a pohody. K prohloubení dýchání používáme stimulační masáže. Zařazujeme i polohování – mumie a hnízdo, které napomáhají ke vnímání hranic jejich těla. Pro některé žáky je vhodná i OROFACIÁLNÍ STIMULACE, která pomáhá našim těžce postiženým žákům při snížení salivace a při jídle ve zlepšení polykání.

Doteková terapie
Dotek znamená kontakt a má pro člověka zásadní životní význam. Dodává pocit tepla, jistoty a lásky. A protože příjemný dotek navozuje zklidnění a pocit pohody, využíváme tuto techniku při relaxaci u žáků s těžším tělesným a kombinovaným postižením i u některých žáků s autismem. Tyto dotekové relaxační techniky zbavují žáky napětí a přinášejí zklidnění. Doteková terapie je přínosem jak pro žáky, tak pro dospělé, kteří je masírují. Prohlubuje se vzájemný vztah, dochází k navození či zvýšení komunikace, masáže vedou k lepšímu soustředění a ke spolupráci. Masáže mají však i vliv na zlepšení imunity, neboť stimulují krevní oběh, což ovlivňuje činnost orgánů, zlepšuje dýchání, celý organismus se dobře okysličuje, posilují se hrudní svaly. Dochází k ovlivnění i dalšího svalstva, jeho zpevnění i uvolnění. Tuto terapii nabízíme jen žákům, kteří ji přijímají pozitivně, popř. ji zařazujeme postupně, velmi trpělivě a citlivě. Tuto techniku používáme i ve snoezelenu, doplňujeme ji zklidňující bazální stimulací.

Senzorická integrace

V ZŠ speciální a v MŠ do výchovně vzdělávacího procesu pravidelně zařazujeme prvky ze speciální metody Senzorické integrace. Tento koncept navržený Jean Ayresovou je postavený na základě teoretických poznatků, že problémové chování dětí, jejich nepřiměřené reakce a nízká schopnost soustředění či učení se novým poznatkům, můžou být způsobeny nedostatečným rozvinutím v jedné ze tří senzorických oblastí (vestibulární systém – rovnováha, propriorecepce- hloubkové vnímání těla a taktilní systém- povrchové čití). Model senzorické integrace pomáhá určit, ve kterém z těchto oblastí se nachází problém. Pomocí podnětů nabízených dětem se snažíme, aby se učily „formovat správné odpovědi“ na jednotlivé podněty. K tomu využíváme speciální pomůcky (závěsné prvky, vaky, žíněnky, taktilní podněty, zátěžové pomůcky, tunely, míče, pomůcky pro lezení atd.).  Dítě do aktivit motivujeme a snažíme se, aby k nim přistupovalo co nejaktivněji. Výsledkem odstranění problému v senzorické oblasti je zlepšení dítěte ve všedních denních činnostech, sebeobsluze, samostatnosti a ve školních výsledcích.

Poradenství

Výchovný poradce

 • individuální porady o výukových a vzdělávacích problémech dětí
 • pomáhá při řešení konfliktních situací v rodině a ve škole
 • podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
 • pomáhá při zvládnutí agendy přihlašování na střední školy
 • poskytuje rodičům a žákům informace o odvolacím řízení

Úřední hodiny pro konzultace o výchovných, vzdělávacích i jiných problémech s dětmi jsou 1x týdně. Po předchozí domluvě lze s výchovným poradcem konzultovat kdykoliv – kontakt na výchovného poradce – Mgr. Šárka Krpenská, e-mail: sarka.krpenska@daneta.cz.

Konzultace s ostatními pracovníky školy lze s časovým předstihem dohodnout dle potřeby, oficiální konzultační hodiny jsou každoročně vyvěšeny na nástěnce.

Centrum pro alternativní a augmentativní komunikaci Královéhradeckého kraje

Centrum alternativní a augmentativní komunikace se věnuje dětem a žákům od 3 do 18 let s těžce narušenou komunikační schopností, jejich rodičům, pedagogům a asistentům pedagoga. Poskytujeme diagnostiku, zjišťujeme potřeby klienta, navrhujeme vhodný komunikační systém, který s klientem nacvičujeme. Současně zacvičujeme i komunikační partnery – rodiče, pedagogy a pedagogické asistenty.
Slovo augmentativní znamená, že působíme tak, abychom zlepšili efektivitu komunikace skrze již existující prostředky, zatímco alternativní naznačuje vyvíjení nových systémů, které dočasně či trvale nahrazují řeč.
Výborné zkušenosti máme s Výměnným obrázkovým komunikačním systémem, který doporučujeme především dětem a žákům s poruchou autistického spektra. Dalším nabízenou formou náhradní komunikace je znakování. To je výhodné především tím, že klient nepotřebuje s sebou pomůcky. Pro dorozumění je to systém rychlejší. Díky finančně velmi náročným počítačovým programům tvoříme komunikační tabulky a knihy, které tzv. šijeme klientovi na míru. V komunikačních knihách dítě či žák ukazuje prstem nebo pohledem prostřednictvím komunikačního partnera. Využíváme fotografie, obrázky ze slovní zásoby Výměnného obrázkového komunikačního systému nebo barevné obrázky Gabriely Pelechové, piktogramy, a dále pak obrázky z počítačových programů Boardmaker, Symwriter a Altík. Na základě zájmu pedagogických pracovníků pomáháme tvořit přípravy do výuky. Vycházíme z jejich konkrétních potřeb. Poskytujeme poradenství v oblasti podpory iniciace komunikace klienta. Realizujeme průběžně školení pro pedagogy a pedagogické asistenty. Do školního prostředí se velmi hodí komunikační palety pro jednotlivé místnosti, které pomáháme pedagogům sestavit. Písničky a básničky dokážeme přepsat do obrázkové podoby. Motivační je pro dětské klienty práce s technologiemi. Pracujeme s iPady, které zastanou velkou řadu funkcí. Dětem a žákům je tato technologie velice blízká a poutavá. Navíc má iPad nesrovnatelně vyšší slovní zásobu než např.: komunikační kniha či taška. Dále můžeme do výuky vložit práci se speciální klávesnicí a myší pro klienty s omezenou motorikou, nejrůznější tlačítka s hlasovým výstupem, tzv. komunikátory, a konečně i tolik dnes dětmi žádanou práci s interaktivní tabulí. Máme k dispozici technické pomůcky, které můžeme půjčit do školního i domácího prostředí klienta.
A kam tím vším směřujeme? Dítě, kterému jeho okolí nerozumí, se velmi často chová tak, že na sebe nevhodným způsobem poutá pozornost, často bývá až agresivní, nebo naopak nastávají situace, kdy upadá do pasivní role. Aby bylo dítě spokojené a vnitřně motivované pro učení, musí být věci a činnosti kolem něho smysluplné, potřebuje mít možnost spolupráce s ostatními, zpětnou vazbu, aby mohl hodnotit zážitky nebo dokonce sám sebe, a hlavně mít možnost svobodné volby, díky které cítí úctu k sobě samému. A právě tyto čtyři důležité principy dokáže alternativní a augmentativní komunikace dětem s těžkým komunikačním handicapem umožnit.

k o nás (3)    k o nás

Poradnu vede:

Mgr. Lucie Kopecká, učitelka ZŠ
E-mail: lucie.kopecka@daneta.cz

Mgr. Martin Fabián, učitel ZŠ
E-mail: martin.fabian@daneta.cz

Volnočasové a další aktivity

Naše pravidelné aktivity

 • účast v mezinárodních, státních a regionálních projektech, grantech
 • účast ve výtvarných, hudebních, dopravních a sportovních soutěžích
 • účast na abilympiádách
 • vydávání časopisu
 • dny otevřených dveří
 • výtvarné výstavy v zařízení i ve veřejných prostorách
 • prezentace zařízení na internetu, v tisku, v regionální televizi
 • prezentace výrobků ve veřejných prostorách a obchodech
 • plavání
 • pobyty v přírodě – psychorehabilitační pobyty
 • poskytujeme odborné praxe studentům středních, vyšších i vysokých škol
 • spolupráce s intaktní společností – výměnné pobyty s kulturní náplní s dětmi z MŠ Klíček Hradec Králové, společné aktivity s dětmi ze ZŠ Smiřice, ZŠ Praskačka, ZŠ Štefánikova
 • návštěvy divadelních představení
 • návštěvy koncertů
 • pořádání besídek – mikulášská, vánoční
 • výlety
 • exkurze
 • zájmové kroužky (vaření, dramatický kroužek, péče o ZOO koutek, EKO kroužky, zpěv, muzikoterapie, a další dle aktuální  nabídky…)

Praxe studentů v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta

Daneta umožňuje studentům vykonávání praxí v pedagogické oblasti. Termín praxe je třeba domluvit s kontaktní osobou nejméně tři týdny předem. Harmonogram konkrétních praxí je domluven vždy individuálně s každým studentem, přičemž upřednostňujeme praxe vykonávané kontinuálně v několika po sobě následujících dnech. Individuálně jsou rovněž projednávány smluvní podmínky v případech, že škola, která studenta vysílá, nemá s námi uzavřenou rámcovou smlouvu.
Praxi v oblasti speciální pedagogiky mohou studenti vykonávat v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s. r. o. Kontaktní osobou je Mgr. Zuzana Kramářová na e-mailu zuzana.kramarova@daneta.cz.