Úřední deska

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZŠ SPECIÁLNÍ

7. 4. 2022 13,00 – 17,00 h

V případě mimořádných Opatření vyhlášených vládou, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví vás budeme informovat o jiné formě zápisu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Pro školní rok 2022/2023 budou ke vzdělávání přijímány v přípravném stupni základní školy speciální, v základní škole speciální a v základní škole děti do naplnění kapacity.

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy základní školy a přípravného stupně jsou:

  • speciální vzdělávací potřeby dítěte (všechny stupně mentálního postižení, autismus, kombinované postižení);
  • doporučení školského poradenského zařízení;
  • v případě, že kritéria splní více zájemců, než bude možno přijmout, bude o přijatých rozhodnuto losem.

CO S SEBOU K ZÁPISU

Doklady stanovené pro přijetí dítěte do základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální:

  • rodný list dítěte,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči,
  • doporučení školského poradenského zařízení.

Údaje a doklady potřebné k žádosti o odklad školní docházky:

  • rodný list dítěte;
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči;
  • doporučení školského poradenského zařízení k odkladu školní docházky;
  • doporučení dětského lékaře k odkladu školní docházky.

Dotazy k zápisům a odkladům školní docházky zodpoví ředitelka školy na emailu: monika.bourova@daneta.cz

Těšíme se na vás.