O nás

Mateřská škola, mateřská škola Hradec Králové

Soukromá speciální Mateřská škola Daneta byla otevřena 1. 4. 2009. V roce 2012 se škola přestěhovala do zrekonstruované budovy v Uhelné ulici na Slezském předměstí.

V mateřské škole jsou k dispozici 3 třídy, sociální zázemí pro děti a dospělé, šatna, tělocvična, terapeutická místnost, relaxační místnost, výdejna jídla a kancelář. Děti mají k dispozici příjemné místo s krásnými vnitřními i venkovními prostory a atraktivním, zcela novým vybavením. V blízkém okolí je snadno dostupných i několik malých hřišť a parků.

Kapacita školy je 29 dětí.

Stravování zajišťuje školní kuchyně ZŠ Daneta.

 

Společný cíl

Cílem mateřské školy je pomocí specifických výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních metod, prostředků a forem poskytovat dětem se zdravotním postižením komplexní péči, vybavit je souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a sociální uplatnění ve společnosti.

 

Pro koho je mateřská škola určena

Mateřská škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem s kombinovanými vadami. V případě volné kapacity lze vzdělávat také děti s dalším zdravotním postižením (s vadami řeči, s tělesným nebo smyslovým postižením, s poruchou autistického spektra, se sníženou adaptabilitou apod.).

Provoz školy: 6.30 – 16.30 hodin 

Děti jsou rozděleny do dvou tříd věkově heterogenních (smíšené skupiny).
Pečují o ně učitelky- speciální pedagogové, asistentky, logopedka a fyzioterapeutka.

Odborná péče

Mateřská škola Hradec Králové

Rehabilitační péče

Škola v rámci komplexních služeb poskytuje i péči v oblasti fyzioterapie pro děti s tělesným postižením. Fyzioterapie je léčba konzervativní, ke každému organismu maximálně šetrná a neinvazivní. Terapie je realizována v moderně vybavené pracovně.  Fyzioterapii zde provádí kvalifikovaná fyzioterapeutka ve spolupráci s odborným týmem a to lékaři specialisty (rehabilitační lékař, neurolog, psycholog), dále s pedagogy školy a odbornými asistenty.  K dětem je přistupováno individuálně a citlivě. Při terapiích je využíváno moderních přístupů a technik, na základě poznatků anatomie, kineziologie a neuroanatomie.

Nejčastěji používané techniky: Klappovo lezení, aktivace hlubokého stabilizačního systému, manuální terapie – měkké a mobilizační techniky, PNF, cvičení v závěsném systému Redcord, metoda reflexní lokomoce, terapie dle Bobath konceptu, bazální stimulace, senzomotorické cvičení. Součástí fyzioterapie je vodoléčba – celotělová vířivá koupel a cvičení na přístrojích – motomed, rotoped, chůzový trenažér.

V rámci výchovně vzdělávací činnosti uplatňují pedagogové pod supervizí fyzioterapeutek a lékaře některé metody pedagogické rehabilitace:

 • polohování
 • stimulace cíleným polohováním
 • metody bazální stimulace (vibrační, taktilní, vestibulární stimulace, stimulace smyslových vjemů)
 • fyzioterapeutický a edukační handling (využívání některých prvků metod cvičení dle Bobatha)
 • cvičení stability
 • stimulace orofaciální oblasti
 • doteková terapie – „masáže“ zad a končetin
 • cvičení na rehabilitačním míči
 • stimulace v kuličkovém bazénu
 • stimulace vývojové podpory
 • vertikalizace, nácvik lezení, chůze
 • ergoterapie – rozvoj motoriky ruky, nácvik úchopů
 • relaxační techniky a terapie
 • rozvíjení hybnosti rukou dle prof. Františka Kábele
 • metoda „snoezelen“

V rámci naší rehabilitační péče jsme začali používat novinku PANat dlahy, které využíváme především u dětí s diagnózami tělesného postižení se spasticitou. Při používání těchto dlah dochází k intenzivnímu uvolnění spastických svalů a protažení kontraktur. Před nasazením dlahy se využívá bezprostředních účinků Synergické reflexní terapie. PANat dlahy umožňují našim klientům aktivní pohyb bez kompenzačních patologických souhybů. Při pasivně vedeném pohybu končetiny fixované ve fyziologické pozici v dlaze dochází k uvolnění kloubních i svalových struktur – ke zvětšení kloubních rozsahů. Pasivní polohování probíhá 30 minut. Jestliže s dlahou cvičíme a probíhá cirkulace krve, ponecháváme dlahu maximálně 1 hodinu. Naši klienti tyto vzduchové dlahy velmi dobře tolerují. Cvičení se vzduchovými dlahami URIAS je zábavné a nebolí.

?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????

 

Psychologická péče

Školu navštěvuje 1x týdně psycholožka, která zajišťuje:

 • vstupní psychologická vyšetření – doporučuje vhodné zařazení žáků
 • průběžná psychologická vyšetření – kontroly psychického vývoje dětí, posuzuje jejich prospívání při kompletní péči všech odborníků ve škole
 • výběr vhodných metod a forem práce (ve spolupráci s pedagogy)
 • informování rodičů o výsledcích průběžných vyšetření
 • poskytování odborných psychologických nálezů pro účely vyplácení sociálních dávek a zajištění sociálních výhod zdravotně postižených občanů

 

Logopedické péče

Součástí denní péče při výchově a vzdělávání dětí naší školy je také logopedická péče.

Zajišťována je logopedkou formou individuální i skupinové terapie a denně také speciálními pedagogy ve třídách.

 

Péče odborných lékařů a SPC
 • Školu pravidelně navštěvují neurolog a rehabilitační lékař, kteří provádějí odborná vyšetření dětí v prostředí školy, které je dětem blízké. Poskytují tak potřebou službu nejen rodičům dětí, ale i zaměstnancům školy, kterým podávají odborné rady pro další péči o děti.
 • Spolupracujeme s psychiatry, s pediatry a dalšími odbornými lékaři.
 • Spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry: SPC Štefánikova 549, Hradec Králové, SPC Chotouňská 476, 108 00 Praha 10 (dign. poruch autistického spektra).
 • V případě složitějších problémů oslovujeme ke spolupráci řadu dalších odborníků, speciálních pedagogů, psychologů, lékařů.

 

Doplňkové terapie

Snoezelen
Od roku 2008 se děti v Danetě mohou těšit z příjemného prostředí snoezelenu. Většina dětí do tohoto milého prostředí chodí velmi ráda. I děti s těžším postižením si naznačují zájem o terapii příchodem ke dveřím, někteří berou i za kliku. Začátkem každého školního roku je vytvořen rozpis terapií podle potřeb jednotlivých žáků. Terapie je nabízena žákům s těžším postižením, s autismem, či hyperaktivitou. Někteří žáci využívají snoezelen jako prostor pro smyslovou výchovu. Různé sluchové, zrakové a hmatové podněty oslovují jejich smysly, lákají k dotekům a tím probouzejí jejich vnitřní aktivitu. I žák s těžším postižením zde může navázat komunikaci se svým terapeutem, i když nemůže vyslovit jediné slovo. Žáci si velmi oblíbili vyhřáté vodní lůžko, na které si ze začátku někteří museli nejdříve zvykat. Žáci zde zažívají velmi příjemné pocity při vložení do lůžka, které nikde netlačí, je teplounké a jemně se pohupuje. Terapie se skládá z aktivní části, kdy si žák řídí svůj pobyt ve snoezelenu sám. Žáci zkoumají prostředí, seznamují se s různými pomůckami, dotýkají se jich, pozorují, podporují se ve výběru činností. Pak nastává část pasivní, kde využíváme různé bazální stimulace, které vyústí většinou v uvolnění a relaxaci. Mnoho žáků si již zvyklo na krásnou relaxační hudbu, která jim přináší vnitřní zklidnění. Výhodou je, že všichni pedagogové i asistenti byli zaškoleni v bazálních stimulacích. Noví příchozí asistenti jsou vždy proškoleni tak, aby mohli terapii provádět. Někteří žáci si odnášejí různé smyslové vjemy, někteří se zde dokážou krásně zklidnit. Je to naše kouzelná místnost, která jim přináší bezpečí, jistotu, radost, klid. Velkou odměnou jsou rozzářené oči a úsměvy našich dětí. Mgr. Dana Suchá

P1080292 P1080284 P1080242 P1060291 P1060248

Chirofonetika
Již od roku 2004 je v Danetě nabízena nová terapie Chirofonetika. Chirofonetika je alternativní, léčebně pedagogická terapie, která byla původně vypracována v 70. letech 20. století rakouským logopedem Dr. A. Bauerem k rozvoji řeči u žáků, kterým klasická logopedie nepomáhala. Při chirofonetice vyslovuje terapeut hlásku a současně táhne odpovídající masážní tah. Tah napodobuje vzdušné proudění, které vzniká v dutině ústní při artikulaci jednotlivé hlásky. Tahy jsou prováděny na zádech, pažích nebo nohou. Tlak, teplo a forma tahu probouzí v pacientovi mnohonásobně větší prožitek hlásek. Oba vjemy, slyšený vjem a přijímaný přes kůži, se shodují. Tím je umožněno vnímat něco volního, něco, co ucho samotné není schopné vnímat. Pro působení chirofonetiky je důležitá spolupráce rodičů. Terapeut je naučí jednotlivé tahy odpovídající vybraným hláskám. Rodiče pak 6 x týdně aplikují tyto tahy v rozmezí 10 až 20 minut po dobu 7 týdnů s týdennní pauzou. Děti tak dostávají pozornost rodičů ve velmi příjemné formě. Žáci jsou ošetřováni v domácím prostředí svými rodiči a ve školním prostředí školní chirofonetičkou. Chirofonetika se používá k navozování řeči, dobrých výsledků se dá docílit i při podpoře celkového vývoje dítěte. Tato terapie pracuje na zesílení smyslových vjemů. Chirofonetickými masážemi dochází nejen k rozvoji a porozumění řeči, ale i k rozvoji vnímání a vůle, ke zvýšení aktivity, k lepší adaptaci na prostředí, ke zlepšení hrubé i jemné motoriky, ke snížení spasticity, k prohloubení dýchání, ke zklidnění, k upravení spánku, zácpy, … U každého dítěte dojde ke zlepšení v různých oblastech. U dětí s kombinovaným postižením či autismem lze v postupných krocích podpořit vývoj dítěte tak, aby se snadněji mohlo začlenit do života. Terapie je pro děti MŠ a žáky ZŠ Daneta zdarma. Chirofonetika je velmi individuální metoda, která je jemná, nenásilná a využívá toho nejlidštějšího, a to je dotek a řeč.
chirofonetik – Mgr. Dana Suchá, dana.sucha@daneta.cz, telefon: 495 267 320  18 – 19 hodin.

Animoterapie
Mezi terapiemi praktikovanými ve speciálně pedagogické praxi zaujímá výjimečné postavení terapie s účastí zvířete – animoterapie. Animoterapie patří k psychoterapeutickým metodám, které jsou v poslední době stále častěji uplatňovány při výchově a vzdělávání žáků s postižením. Animoterapií označujeme terapii prostřednictvím zvířat. Používanými zvířaty, která se dají dobře ochočit, jsou koně, psi kočky ale i hlodavci- myšky, morčata, křečci, králíčci. Mezi další zvířata zajímavá zejména k pozorování patří želvy, hadi, rybičky nebo různí exotičtí obojživelníci a plazi.
Zvíře má tu schopnost vyvolat v člověku silné emoce. Zvířata mohou napomáhat psychické stimulaci, rozvoji sociální komunikace či mohou uspokojovat potřeby bezpečí a jistoty. Prostřednictvím zvířete se snadněji navozuje terapeutický vztah s klienty, kteří jsou uzavření do sebe. Tito klienti se dokáží naučit vyjadřovat své emoce, radost, těšení se na přítomnost zvířete, apod. Zvířata pomáhají prožívat pocity emocionálního uspokojení a naplnění jak u lidí zdravých, tak u lidí zdravotně postižených. Zvíře motivuje například k nácviku mluvení- volání na zvíře, dávání povelů, a dále k nácviku jemné motoriky- zvláště u dětí s DMO – hlazení a krmení zvířete. Kontakt se zvířetem rozvíjí fantazii, poskytuje vděčné téma k rozhovorům a mnohdy slouží jako námět k výtvarným aktivitám. Přátelské zvíře přináší pocit pohody, uvolnění a pozitivně ovlivňuje vnímání stresu.
V naší škole probíhá animoterapie s drobnými domácími zvířaty (agama, křečci, činčily) formou skupinové péče o ně. Žáci pečují o příbytky zvířátek, ale i o zvířátka samotná. Zároveň probíhá ve škole i canisterapie a hipoterapie.

Hipoterapie
je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.
Naši žáci dojíždějí na animo a hipoterapii do speciálního terapeutického zařízení – zde se jim věnuje vyškolený personál a zároveň jsou doprovázeni i pedagogickými pracovníky školy, kteří jsou nejlépe obeznámeni s jejich individuálními potřebami a možnostmi.

Canisterapie
je způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Napomáhá při řešení problémů psychologických, citových, sociálně-integračních a zdravotních. Tvoří významnou součást léčby osob, které jsou ze zdravotních důvodů odkázány na pomoc druhých. Uplatňuje se také jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné.
Canisterapie má vliv na všechny stránky osobnosti člověka. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.).
Canisterapie u nás probíhá pravidelně jednou týdně přímo v prostorách školy. Stejně jako hipoterapie i canisterapie je vedena odborným pracovníkem a zároveň jsou u ní přítomni pedagogičtí pracovníci. Canisterapie je maximálně přizpůsobena potřebám jednotlivých dětí a žáků a probíhá jak formou skupinové terapie, tak formou individuálního polohování dětí s pejsky.

Muzikoterapie
Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.
Tato terapie hudbou působí většinou v dlouhodobém horizontu a výsledky přicházejí pozvolna a nenápadně. Díky rytmizacím rozvíjíme řečové schopnosti, při hře na hudební nástroje procvičujeme oblast hrubé a jemné motoriky, hra na bubny rozvíjí prostorovou orientaci atd. Zvláště u dětí s postižením nabízí muzikoterapie rozsáhlé možnosti edukační, psychoterapeutické a také rehabilitační. V naší škole probíhá tato činnost formou skupinové terapie, s individuálním přístupem ke každému žákovi.
Vede žáky k vnímání pozitivních i negativních pocitů, k projevení svých prožitků a k vyjádření svých emocí. Jejím účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné cíle za účelem uspokojení tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb. Prostřednictvím hudby je navozována uklidňující a uvolňující atmosféra.

Solná jeskyně
Žáci naší školy – MŠ, ZŠ i SŠ – mají možnost navštěvovat se svými učiteli a asistenty solné jeskyně, kterých je po našem městě poměrně dost, takže si mohou vybrat dle svých konkrétních požadavků kteroukoli z nich. Pobyt v solné jeskyni z pravé mořské soli má pro lidský organismus mnohá pozitiva: blahodárně působí na dýchací cesty, oběhový systém, prokazatelně zlepšuje imunitu organismu, působí podpůrně při léčbě různých alergií, respiračních problémů, revmatismu atd. Máme ověřeno, že i mnohé hyperaktivní děti se při pobytu v solné jeskyni za poslechu příjemné relaxační hudby zklidní a dokáží bez problémů relaxovat. Nepsaným pravidlem bývá, že solné jeskyně navštěvujeme s našimi dětmi a studenty většinou v podzimním nebo předjarním období, kdy hrozí poměrně vysoké riziko různých virových onemocnění, a tím se nám daří u velké části dětí předcházet výše zmíněným onemocněním. Absolvujeme vždy jednu návštěvu jeskyně týdně po dobu deseti týdnů, jak je doporučováno mnohými odborníky. Děti si v jeskyni mohou hrát nebo jen ležet a poslouchat hudbu, popř. provádět různá podpůrná dechová cvičení. Návštěvy solných jeskyní jsou v naší škole velmi oblíbené.

Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ. Je vhodná před zahájením výuky čtení, psaní a počtů. Vyhovuje dětem s odkladem školní docházky. Splňuje nároky na práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s dětmi s diagnózou specifických poruch učení, specifických poruch chování nebo mentální retardace a to jak v rámci jejich integrace, tak ve speciálních třídách. Lze ji dělat skupinově i individuálně.

Metoda rozvíjí dítě v nejširším slova smyslu, ale děti postupují po tak malých krocích, že se téměř nikdy nepotýkají s pocitem neúspěchu. Každé dítě si během lekce najde něco, v čem se mu daří, což ho silně motivuje do další práce.

MDS je zpracována do 25 lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele. Každá z lekcí má stejnou strukturu, řád, kroky. Jednotícím prvkem každé lekce je písnička. Děti si o ní povídají, zpívají ji, rytmizují, tancují a nakonec ji znázorňují předem připraveným grafickým vzorem.

Struktura lekce:

 • Zahájení
 • Posílení jazykových kompetencí a komunikativních dovedností (verbálních i nonverbálních)
 • Specifická cvičení (posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace)
 • Pohybová cvičení
 • Píseň – pohyb (cvičení pohybově akustická)
 • Píseň – pohyb – grafický vzor (cvičení pohybově akusticko optická)
 • Závěr.

MDS reaguje na požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Poradenství

Poradenství pro děti s poruchou autistického spektra

MŠ, ZŠ a SŠ Daneta poskytuje poradenskou službu pro děti a rodiče dětí s poruchou autistického spektra.

Nabízíme:

 • počáteční diagnostiku
 • pomoc s nalezením komunikačního kanálu, výběrem a vytvořením komunikačního systému
 • pomoc se zavedením strukturovaného systému („struktury“) a vizualizací
 • pomoc s uspořádáním = strukturalizací prostředí, času a činností
 • nácvik sociální interakce a sociálních dovedností
 • rodinné poradenství
 • krizovou intervenci

Poradnu vede Mgr. Šárka Krpenská, speciální pedagog (odborně kvalifikovaný pracovník s dlouholetou profesní i osobní zkušeností).

Kontakt: tel. 495 535 955
E-mail: sarka.krpenska@daneta.cz

Autismus a možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v Danetě (pdf)

Tabule P1070548 Individuál

Centrum pro alternativní a augmentativní komunikaci Královéhradeckého kraje

Centrum alternativní a augmentativní komunikace se věnuje dětem a žákům od 3 do 18 let s těžce narušenou komunikační schopností, jejich rodičům, pedagogům a asistentům pedagoga. Poskytujeme diagnostiku, zjišťujeme potřeby klienta, navrhujeme vhodný komunikační systém, který s klientem nacvičujeme. Současně zacvičujeme i komunikační partnery – rodiče, pedagogy a pedagogické asistenty.
Slovo augmentativní znamená, že působíme tak, abychom zlepšili efektivitu komunikace skrze již existující prostředky, zatímco alternativní naznačuje vyvíjení nových systémů, které dočasně či trvale nahrazují řeč.
Výborné zkušenosti máme s Výměnným obrázkovým komunikačním systémem, který doporučujeme především dětem a žákům s poruchou autistického spektra. Dalším nabízenou formou náhradní komunikace je znakování. To je výhodné především tím, že klient nepotřebuje s sebou pomůcky. Pro dorozumění je to systém rychlejší. Díky finančně velmi náročným počítačovým programům tvoříme komunikační tabulky a knihy, které tzv. šijeme klientovi na míru. V komunikačních knihách dítě či žák ukazuje prstem nebo pohledem prostřednictvím komunikačního partnera. Využíváme fotografie, obrázky ze slovní zásoby Výměnného obrázkového komunikačního systému nebo barevné obrázky Gabriely Pelechové, piktogramy, a dále pak obrázky z počítačových programů Boardmaker, Symwriter a Altík. Na základě zájmu pedagogických pracovníků pomáháme tvořit přípravy do výuky. Vycházíme z jejich konkrétních potřeb. Poskytujeme poradenství v oblasti podpory iniciace komunikace klienta. Realizujeme průběžně školení pro pedagogy a pedagogické asistenty. Do školního prostředí se velmi hodí komunikační palety pro jednotlivé místnosti, které pomáháme pedagogům sestavit. Písničky a básničky dokážeme přepsat do obrázkové podoby. Motivační je pro dětské klienty práce s technologiemi. Pracujeme s iPady, které zastanou velkou řadu funkcí. Dětem a žákům je tato technologie velice blízká a poutavá. Navíc má iPad nesrovnatelně vyšší slovní zásobu než např.: komunikační kniha či taška. Dále můžeme do výuky vložit práci se speciální klávesnicí a myší pro klienty s omezenou motorikou, nejrůznější tlačítka s hlasovým výstupem, tzv. komunikátory, a konečně i tolik dnes dětmi žádanou práci s interaktivní tabulí. Máme k dispozici technické pomůcky, které můžeme půjčit do školního i domácího prostředí klienta.
A kam tím vším směřujeme? Dítě, kterému jeho okolí nerozumí, se velmi často chová tak, že na sebe nevhodným způsobem poutá pozornost, často bývá až agresivní, nebo naopak nastávají situace, kdy upadá do pasivní role. Aby bylo dítě spokojené a vnitřně motivované pro učení, musí být věci a činnosti kolem něho smysluplné, potřebuje mít možnost spolupráce s ostatními, zpětnou vazbu, aby mohl hodnotit zážitky nebo dokonce sám sebe, a hlavně mít možnost svobodné volby, díky které cítí úctu k sobě samému. A právě tyto čtyři důležité principy dokáže alternativní a augmentativní komunikace dětem s těžkým komunikačním handicapem umožnit.

k o nás (3)    k o nás

Poradnu vede Mgr. Bohdana Voříšková, speciální pedagog, logoped
E-mail: bohdana.voriskova@daneta.cz

 

Struktura vzdělávání

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) “ Náš svět“ – charakteristika školního vzdělávacího programu je dostupná zde.

ŠVP je strukturován do čtyř integrovaných bloků, z nich každý je blíže obsahově charakterizován, včetně stanovených vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů v obecnější podobě, tak abychom zaručili  prolínání všech oblastí vzděláván í- oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně – kulturní a environmentální. Při vytváření těchto integrovaných bloků jsme vycházeli z přirozených potřeb dětí a ze skutečností dětem blízkých, vzájemně na sebe navazujících, prolínajících se. Tyto integrované bloky učitelky zpracovávají do konkrétnější podoby témat v třídních vzdělávacích programech, které si plánují v určitých, kratších časových obdobích. Vycházejí při tom ze složení třídy, handicapu dětí, jejich potřeb, možností a schopností. Třídní vzdělávací program se tak stává pracovním dokumentem. Témata umožňují naplňování dílčích cílů stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání, vycházejí ze základní filozofie školy. 

 

Volnočasové a další aktivity

Naše pravidelné aktivity

 • účast v mezinárodních, státních a regionálních projektech, grantech
 • účast ve výtvarných, hudebních, dopravních a sportovních soutěžích
 • vydávání časopisu
 • dny otevřených dveří
 • výtvarné výstavy v zařízení i ve veřejných prostorách
 • prezentace zařízení na internetu, v tisku, v regionální televizi
 • prezentace výrobků ve veřejných prostorách a obchodech
 • poskytování odborné praxe studentům středních, vyšších i vysokých škol
 • spolupráce s intaktní společností – výměnné pobyty s kulturní náplní s dětmi z MŠ Klíček Hradec Králové, společné aktivity s dětmi ze ZŠ Smiřice, ZŠ Praskačka, ZŠ Štefánikova
 • návštěvy divadelních představení
 • návštěvy koncertů
 • pořádání besídek – mikulášská, vánoční
 • výlety
 • zájmové kroužky

 

Praxe studentů v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta

Daneta umožňuje studentům vykonávání praxí v pedagogické oblasti. Termín praxe je třeba domluvit s kontaktní osobou nejméně tři týdny předem. Harmonogram konkrétních praxí je domluven vždy individuálně s každým studentem, přičemž upřednostňujeme praxe vykonávané kontinuálně v několika po sobě následujících dnech. Individuálně jsou rovněž projednávány smluvní podmínky v případech, že škola, která studenta vysílá, nemá s námi uzavřenou rámcovou smlouvu.

Praxi v oblasti speciální pedagogiky mohou studenti vykonávat v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s. r. o. Kontaktní osobou je Mgr. Zuzana Kramářová na e-mailu zuzana.kramarova@daneta.cz.