O nás

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta, který má v současné době 120 členů, vznikl 24. 3. 1993 a poskytuje svoje služby zdravotně postiženým občanům. Činnost spolku se zaměřuje na zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami, tzn. děti s mentálním postižením, k němuž se druží další tělesné, smyslové a jiné zdravotní poruchy. Služby spolku však stejně aktivně využívá řada podobně postižených dospělých i seniorů. Celkový počet klientů dosahuje cca 120 osob ve věku od tří let až po seniory bez omezení horní hranice věku.
Spolek je také zaměstnavatelem osob se zdravotním znevýhodněním. Naše dílna dává příležitost k zaměstnání těmto lidem v těžkých podmínkách současného trhu práce a umožňuje jim lepší a důstojnější život. V současné době na chráněných pracovních místech zaměstnáváme 44 zdravotně postižených. Zájemci zde mohou najít uplatnění od práce manuální až po vedoucí funkci, přičemž vycházíme z individuálních možností a schopností znevýhodněného jedince. V chráněné dílně také absolvují praxi studenti učiliště Danety a po ukončení studia zde mohou najít uplatnění a získat zde vhodné pracovní místo.

Akreditace v oblasti dobrovolnické služby

Spolek je opakovaně držitelem akreditace MVČR v oblasti dobrovolnické služby. V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 jsme pořádali ve spolupráci s občanským sdružením Hestia ocenění dobrovolníků Královéhradeckého kraje o Cenu Křesadlo 2010.
Za realizovaný projekt „Sociální integrace aneb profesní propustnost v Danetě“ jsme získali v soutěži společnosti T- Mobile „Rozjezdy 2011“ o nejlepší podnikatelský záměr 3. místo.
Spolek Daneta organizuje mimoškolní aktivity, aktivizační zájmovou činnost zdravotně postižených, zajišťuje prezentaci na výstavách a soutěžích, pomáhá při zajišťování psycho-rehabilitačních pobytů a při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pořádá přednášky, besedy, kurzy, vzdělávací akce a školení pro klienty, rodiče, pedagogické pracovníky i ostatní zájemce. Pomáhá při zajišťování provozu denního stacionáře a chráněného bydlení. Spolek Daneta nabízí zdravotně postiženým zcela unikátní příležitost účastnit se důstojného života a rozvíjet svou osobnost v rámci možností, které jim nabízí jejich zdravotní postižení, integrovat se do společnosti. To vede k podstatnému zlepšení jejich fyzického a psychického stavu a zvýšení jejich osobní spokojenosti. Našemu sdružení pak dává tolik potřebnou sílu nacházet stále nové podněty, jak handicapovaným i nadále účinně pomáhat.

Hledáme dobrovolníky – informační leták (pdf, 141KB)

Činnost Spolku Daneta

 • rozvíjí spolupráci s obdobně zaměřenými organizacemi
 • organizuje psychorehabilitační a táborové pobyty pro zdravotně postižené
 • spolupracuje při integraci postižených dětí a mládeže mezi zdravé
 • organizuje dobrovolnické služby
 • provozuje různé kurzy a vzdělávací akce, pořádá přednášky
 • pečuje o mimoškolní aktivity a zájmovou činnost zdravotně postižených
 • pomáhá při zajišťování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • svou činnost rozvíjí na území Čech a Moravy

Majetek spolku tvoří:

 • příspěvky členů
 • dary ve prospěch spolku
 • dotace a jiné majetkové hodnoty, které sdružení získává během své činnosti.

 

3. místo v soutěži společnosti T Mobile Rozjezdy 2011 o nejlepší podnikatelský záměr

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta se projektem „Sociální integrace aneb profesní propustnost v Danetě“ zapojilo do soutěže o nejlepší podnikatelský záměr. V regionu Královéhradeckého kraje se do soutěže přihlásilo devatenáct podnikatelů, z nichž regionální porota vybrala náš projekt jako třetí nejživotaschopnější a nejpřínosnější. Projekt je zaměřen na integraci lidí se zdravotním znevýhodněním do společnosti, motivaci k získání zaměstnání, připravenost na nároky pracovního trhu a umístění na vhodné pracovní místo. Unikátní myšlenkou je řešení, které nabízí možnost uplatnění od práce manuální až po vedoucí funkci. Zájemci zde mohou najít uplatnění například v administrativě, v úklidových pracích, vydávání obědů apod. Vycházíme z individuálních možností a schopností znevýhodněného jedince. V chráněné dílně budou absolvovat praxi studenti učiliště, které bude v Danetě otevřeno v září 2012. Po ukončení studia mohou najít uplatnění v této firemní chráněné dílně a získat zde vhodné pracovní místo. Po celou dobu účasti v projektu bude cílovým skupinám poskytováno poradenství, které zajistí nejen dostatek informací, ale v konečném důsledku zlepší uplatnitelnost na trhu práce.